'ทักษะ' ของมนุษย์คือ 'ทุน' ในโลกยุคใหม่

“ทักษะ” ของมนุษย์คือ “ทุน” ในโลกยุคใหม่
24 กันยายน 2550

ในการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะ ด้านการจัดการทุนมนุษย์ : เตรียมคนไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้น ที่ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง สำนักงาน ก.พ. มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ผ่าน “เครือข่าย” ซึ่งตั้งใจว่าจะช่วยสร้าง “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน

เครือข่ายนี้จะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทุนมนุษย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วนำความรู้ที่ได้รับกลับไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบุคลากรของแต่ละองค์กร ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะส่งผลโดยตรงให้ “คน” ในสังคมมี “ทุน” ที่เหมาะสม มีขีดความสามารถที่จะแข่งขัน นำพา สังคม องค์กร และประเทศชาติไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่ที่เรียกกันว่า “สังคมฐานความรู้” ได้

นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวถึงความจำเป็นของการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการจัดการทุนมนุษย์” ว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระดับชาติ เพราะทรัพยากรมนุษย์ที่มีขีดความสามารถจะช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลไปได้ดียิ่งขึ้น ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องสร้างสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างคนให้มี สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติสามารถยืนหยัดอยู่ภายใต้กระแสของการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ หนึ่งในองค์ปาฐกจาก บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้บอกเล่าถึงความจำเป็นในการจัดการทุนมนุษย์ให้กับผู้ร่วมฟังการสัมมนากว่า 400 คนจากทุกภาคส่วนว่าการดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น “ทักษะ” ของบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกและเศรษฐกิจยุคใหม่ และเป็นเรื่องที่ท้าทายของผู้บริหารของแต่ละองค์กรที่จะต้องทำความเข้าใจและเริ่มต้นพัฒนาคนในองค์กรให้ก้าวทันต่อสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลกยุคปัจจุบัน

“จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนอยู่ที่ “การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มุมมอง ต่อสิ่งใหม่ๆที่หลั่งไหลเข้ามาโดยไม่ขาดสาย” โดยเน้นไปที่การสร้าง “คุณค่าและคุณภาพ” ของบุคลากรเป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่ก่อนที่จะได้บุคคลนั้นๆเข้ามาทำงาน ไปจนถึงเมื่อบุคคลนั้นออกจากองค์กรไปแล้ว ดังนั้นการเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานควรให้ความสำคัญในเรื่องของ บุคลิกภาพ แนวคิด และทัศนคติที่ดี ของคนๆนั้น ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องประสบการณ์ในการทำงาน เพราะประสบการณ์สามารถฝึกฝนกันได้ในภายหลัง” คุณศุภจีกล่าว

สอดคล้องกับแนวคิดของ คุณดุสิต รัชตเศรษฐนันท์ ผู้บรรยายพิเศษอีกท่านหนึ่งจาก บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่บอกว่าในโลกยุคปัจจุบันนั้น “ความรู้และความรวดเร็ว” เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์การสามารถเติบโต มีผลกำไร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งคนในยุคปัจจุบันจะมีโอกาสตกงานมาก หากไม่มี “นวัตกรรมและขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” เพราะองค์กรยุคใหม่ต้องการพนักงานที่มี “ทักษะที่หลากหลาย ทำงานได้หลายอย่าง มีความรู้และความสามารถในหลายๆด้าน”

“ในโลกยุคใหม่บุคลากรจะต้อง ขวนขวายที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนทักษะของตนเอง ในขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะสร้างองค์กรที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของบุคลากรด้วยเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่จะสามารถนำองค์กรเข้าสู่การแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตได้นั้น จะต้องเตรียมความพร้อม 3 ด้านไปด้วยกันคือ ความพร้อมของคน, ความพร้อมของเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร” คุณดุสิตสรุป

จากการสัมมนาเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการจัดการทุนมนุษย์ฯ ที่ผ่านมากล่าวได้ว่าในยุคสังคมฐานความรู้ “คนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญของทุกองค์กร” ดังนั้นการที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจะสามารถอยู่รอด มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่ได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมี “ทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อม” กล่าวคือได้สั่งสม “ทุน” ไว้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ ซึ่งทุนที่บุคลากรแต่ละคนได้สั่งสมไว้ในตัวนั้นเรียกว่า “ทุนมนุษย์” ที่หมายถึง “ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และค่านิยมที่คนในองค์กรมีและนำมาใช้ในการทำงานให้บรรลุผล”

ซึ่งทาง สำนักงาน ก.พ. มุ่งหวังให้การดำเนินการต่างๆ ภายใต้โครงการนี้ได้ก่อให้เกิด “เครือข่าย” ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการ “ทุนมนุษย์” ไปพัฒนาบุคคลกรของตนเอง เป็นการเตรียมความพร้อมของคนไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *