ทักษะผู้บริหาร(6)

ทักษะการสื่อสาร
การสื่อสารด้วยการพูดมีความสำคัญมากต่อการบริหารงาน ผู้บริหารควรจะต้องทำการพัฒนาศิลปะในการพูด ด้วยการเรียนรู้เพื่อทักษะในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ตนเองสามารถนำเสนอเรื่องราวที่ตนรู้หรือตนคิดต่อหน้าผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ จะได้มีความกล้าที่จะพูดในทุกโอกาส
ศิลปะการจูงใจ
การจูงใจนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ทำให้ผู้จูงใจสามารถดำเนินการตามขั้นตอน
1. สร้างความสนใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลหรือกลุ่มคนเป้าหมาย โดยการกระตุ้นด้วยผลประโยชน์
2. ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างแจ่มแจ้งถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เอง
3. ให้ผู้ถูกจูงใจยอมรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อจะได้เปลี่ยนทัศนคติคล้อยตามที่ผู้จูงใจต้องการ
4. ให้ผู้ถูกจูงใจยึดถือปฏิบัติตามด้วยความเห็นชอบของตนเอง โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของการจูงใจ
5. ให้ความสนใจ ติดตามช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เมื่อผู้ถูกจูงใจประสบปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามที่ผู้ถูกจูงใจต้องการ
บริหารเวลา บริหารชีวิต
การบริหารเวลา เป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้บริหารหรือผู้นำประการหนึ่ง จะเห็นว่าผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะเป็นผู้ที่สามารถบริหารเวลาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดได้ ทำให้ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ได้ประโยชน์โดยไม่สูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดาย แต่ในการบริหารเวลาที่ดีนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องคร่ำเคร่งทำงานตลอดเวลาจนละทิ้งรายละเอียดอื่นๆ ของชีวิต ผู้บริหารมืออาชีพควรจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลของชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-life Balance) ต้องการสร้างความสมดุลของเวลาในการทำงาน เวลาให้ครอบครัวเวลาให้ครอบครัว เวลาให้ตนเอง เวลาเพื่อทำประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสม โดยไม่ทุ่มเทไปด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
การสร้างความสมดุลของชีวิต
การบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะทุ่มเททำงาน ทำงานหนักเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดองค์กรจะได้เจริญก้าวหน้าและมีกำไรมากๆ ผู้บริหารเหล่านี้แม้จะไม่ได้ใช้กำลังกาย ในการทำงานหนักมากนัก แต่ก็ต้องใช้กำลังสมองอย่างมหาศาล เพื่อการคิดการวางแผน การตัดสินใจและการแก้ปัญหาต่างๆ
ดังนั้น สุขภาพของผู้บริหารจึงมีความสำคัญ เพราะเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การบริหารงานองค์กรประสบความสำเร็จ ผู้บริหารจำเป็นจะต้องรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แข็งแรงอยู่เสมอต้องหาเวลาออกกำลังกายตามสมควร รับประทานอาหารประเภทปลา ผัก ผลไม้ให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานจัด เค็มจัด อาหารหมักดอง อาหารปิ้งย่างรมควัน เลิกสูบบุหรี่ กินเหล้า พยายามดื่มน้ำเปล่าไม่น้อยกว่า 6-8 แก้วต่อวัน หาโอกาสโดนแดดช่วงเช้า (ก่อน 9.00 น.) และช่วงเย็น (หลัง 15.00 น.) ซึ่งเป็นแดดอ่อนๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อให้ร่างกายได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์ต่างๆ ที่เป็นคุณต่อร่างกาย
ความสำเร็จของชีวิต
ความสำเร็จของบุคคลขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือความคิดเห็นของเขาเองว่า เราบรรลุจุดมุ่งหมายบางประการของชีวิต ที่เราพอใจแล้วหรือยังเราประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการแล้วหรือไม่ ความสำเร็จจึงอาจวัดได้จากความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลผู้นั้นเอง หรืออีกนัยหนึ่งความสำเร็จของมนุษย์จะขึ้นอยู่ที่ใจของตัวเราเอง เพราะใจจะเป็นตัวกำหนดว่าเราประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวในชีวิต
——————————————

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *