ทักษะผู้บริหาร (5)

ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills)
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จควรจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษ โดดเด่นกว่าบุคคลทั่วไป ทำให้ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับการมีบุคลิกลักษณะดีทั้งภายนอก ภายใน โดยจะต้องรู้จักการเข้าสังคม รู้จักการเอาใจใสผู้อื่น รู้จักการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นรู้จักการทำให้ผู้อื่น ชื่นชม/ยกย่อง และรู้กาลเทศะเป็นอย่างดี
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้บริหารยุคใหม่มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญแก่บุคลิกภาพของตนเองเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะ สำคัญของบุคคลที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ และยังส่งผลไปถึงความสามารถในการครองใจคนหรือตามสามารถในการสร้างความประทับใจและการผูกมิตรด้วย ทั้งนี้เพราะบุคลิกภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการโน้มน้าวใจผู้อื่นให้เกิดความนิยมชมชอบ มีความชื่นชมศรัทธารักใคร่นับถือได้ บุคลิกภาพจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว
เทคนิคการสร้างการยอมรับ
การยอมรับ (Acceptability) ในที่นี้หมายถึงความสามารถในการทำให้ผู้อื่นให้การยอมรับ อันได้แก่ เป็นบุคคลที่ผู้อื่นสามารถยอมรับได้พอสมควร ตัวอย่างเช่น เป็นบุคคลที่เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนบุคคลทั่วไปสามารถยอมรับได้ว่า เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถ มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จละล่วงไปด้วยดี โดยบุคคลที่จะเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นได้นั้น การเป็นคนที่มีคุณสมบัติสำคัญๆ ดังเช่น เป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยึดตนเองเป็นที่ตั้ง ไม่ยึดมั่นถือมั่น หรือมีอคติสูงเกิดไปอีกทั้งยังควรเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักการยึดมั่นถือมั่น หรือมีอคติสูงเกินไป อีกทั้งยังควรเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักการยึดหยุ่น เห็นคุณค่าผู้อื่น และรู้จักการให้เกียรติผู้อื่นเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยดี

มนุษยสัมพันธ์ เคล็ดลับความสำเร็จธุรกิจ
ปัจจุบันมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) มีความสำคัญและมีบทบาทต่อมนุษย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน การประกอบธุรกิจหรือการดำเนินชีวิต เนื่องจากมนุษยสัมพันธ์เป็นทักษะของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือเป็น Human Skills ที่มนุษย์จำเป็นต้องนำมาใช้ในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบเพราะสามารถประสานงานกับบุคคลอื่น บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจะเป็นผู้นำที่ได้เปรียบเพราะสามารถประสานงานกับบุคคลอื่นต่างๆ เพื่อผลสำเร็จของงานได้ ทำให้มนุษยสัมพันธ์กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ของความสำเร็จของมนุษย์ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่ามนุษยแม้จะเก่ง มีความสามารถหรือมีอำนาจมากเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าปราศจากซึ่งมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนย่อมมีน้องลง
การสร้างขวัญและกำลังใจทีมงาน
ในยุคที่องค์กรต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้สามารถยืนหยัดต่อสู้กับองค์กรอื่นได้นั้น ผู้บริหารควรให้ความสำคัญแก่การสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดขึ้นแก่พนักงานขององค์กรในทุกระดับ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีกำลังใจที่จะช่วยกันทำงานเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กรอันจะทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้นได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *