ทักษะผู้บริหาร (4)

ทักษะด้านเทคนิคของผู้บริหาร (Technical Skills)
เทคนิคการบริหารจัดการยุคใหม่
การบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบริหารต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้บริหารมืออาชีพสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดต่างๆ เหล่านี้ประกอบได้ดังต่อไปนี้
1. การมีความรู้ (Knowledge – bared)
2. การมีคุณธรรม/จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics)
3. การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
4. การสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Core Value)
5. การวิจัยและพัฒนา R&D, I&D
6. การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. การมีพันธมิตรธุรกิจ (Alliances)
8. การคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)
9. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
10. การมีทีมงานดีมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork)
11. การมีหัวใจบริหาร (Service mind)
12. การมีจิตวิญญาณนักการตลาด (Marketing mind)
13. การมีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
14. การมีระบบสื่อสารที่ดี (Good Communication Systems)
การประชุมแบบระดมความคิด (Brain Storming)
การประชุมแบบระดมความคิดนี้จะให้ประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ถ้าผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเข้าใจหลักการและให้ความร่วมมือ กล้าแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ไม่คิดแคบ ๆ ด้วยความเคยชินหรือติดกรอบความคิดเก่า ๆ หรือยึดกฎระเบียบ หรือเป็นคนที่ไม่ชอบคิด ไม่กล้าคิด ไม่กลาแสดงออก เพราะกลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวถูกวิจารณ์หรือเป็นคนที่ชอบทำตามคนอื่น เกรงการต่อต้านกลัวตัวเองจะเป็นภัย หรือเป็นคนที่มักรู้สึกท้อแท้ เนื่องจากถูกขัดขวางคิดอยู่เสมอจนเสียกำลังใจไม่อยากคิด ซึ่งข้อจำกัดต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมานี้จะเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อความคิดแบบอิสระและสร้างสรรค์
ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
การนำเสนอเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของผู้บริหารมืออาชีพเนื่องจากเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแสดงความสามารถของตนให้ผู้อื่นรับรู้และยอมรับ ดังนั้นผู้บริหารมืออาชีพจะต้องสามารถนำเสนอสิ่งที่ตนรู้หรือตนคิดต่อหน้าผู้อื่นได้อย่างองอาจ มีความมั่นใจ ซึ่งจะส่งผลไปถึงความเป็นผู้นำ หรือความเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี
เทคนิคการเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรองเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเจรจาต่อรองหรือที่เรียกว่า Negotiation นั้นเป็นกระบวนการเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการหรือเป้าหมายที่ต้องการ หากผู้บริหารมีความสามารถด้านการเจรจาต่อรองจะเป็นผลดีต่อการทำงานยิ่ง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *