ทักษะผู้บริหาร (2)

ภาวะผู้นำ (Leadership)
บริหารจึงควรตระหนักถึงภารกิจหลักของ ความเป็นผู้นำ (Leadership) ในความหมายต่างๆ เพื่อจะได้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานยิ่งขึ้น
Lively หรือความมีชีวิตชีวา หมายถึง การเป็นผู้บริหารที่มีอารมณ์สดชื่น ร่าเริงแจ่มใส กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น มีลักษณะเป็นคนเปิดเผย จริงใจ เป็นกันเอง ไม่มีลับลมคมใน หรือเสแสร้งแกล้งทำ
Encourage หรือการรู้จักบำรุงรักษาน้ำใจลูกน้อง ผู้บริหารที่ดีควรมีเทคนิคในการผูกน้ำใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อจะได้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นอย่างดี
Active หรือความคล่องแคล่ว/คล่องตัว ผู้บริหารควรเป็นคนมีลักษณะแคล่วคล่องว่องไว กระฉับกระเฉง แต่ยังคงมีลักษณะสงบเสงี่ยม มีสัมมาคารวะ สุขภาพเรียบร้อย รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อให้ผู้อื่นนิยมชมชอบและยังใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจผู้อื่นได้อีกด้วย
Decisive หรือ ความเด็ดขาด ยึดหลักการที่ถูกต้อง ผู้บริหารควรเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จรู้จักการหาเหตุผลและใช้เหตุผลเพื่อไตร่ตรองใคร่ครวญเรื่องราวต่างๆ ด้วยความรอบคอบจะได้ผิดพลาดน้อยที่สุด
Endurance หรือ ความอดทน/อดกลั้น ผู้บริหารที่ดีควรรู้อดทนอดกลั้นเพื่อจะได้ต่อสู้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ โดยไม่ท้อถอยและเพื่อจะได้เข้าใจและยอมรับผู้อื่นตามที่เป็นจริง
Responsibility หรือ ความรับผิดชอบ ผู้บริหารในฐานะผู้นำขององค์กรควรมีจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อองค์กร และสังคมภายนอกเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่น่าชื่นชมศรัทธาซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้นำที่มีบารมี (Charisma)
Smart หรือความเฉลียวฉลาด/สง่างาม ผู้บริหารในยุคนี้ควรเพียบพร้อมด้วยสติปัญญา ความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ เพื่อจะได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Healthy หรือสุขภาพดีทั้งกายและใจ ผู้บริหารควรมีสุขภาพดี เพื่อจะได้มีร่างกายแข็งแรง มีพละกำลังที่จะทำงานต่างๆ ได้ดี
Information หรือข่าวสารข้อมูล ผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์จะต้องมีความพร้อมด้านข้อมูล เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
Polite หรือความสุภาพอ่อนน้อม ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จควรมีกิริยาท่าทางและคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล รวมทั้งรู้จักการถ่อมตัวไม่ยกตนข่มท่านด้วยการแบ่งทับผู้อื่น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *