ทักษะผู้บริหาร (1)

คุณลักษณะของผู้บริหารที่เป็นเลิศ
– มีความฉลาดรอบรู้ คือสามารถรับรู้ เข้าใจ และตีประเด็นสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เร็วตลอดจนสามารถมอง
– ภาพรวม คือ มหภาค (Macro) และภาพย่อย คือ จุลภาค (Micro) ได้
– เป็นบุคคลที่มีเป้าหมาย และให้คุณค่าต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน
– มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง และมีพลังที่จะมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร
– สนใจความเป็นไปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกและอยากเรียนรู้ตลอดเวลา
– มีวิสัยทัศน์และสามารถนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้
– มีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถทำให้ผู้อื่นยอมทำตาม
– มีความสามารถในการจดจำ ทำเรื่องราว เหตุการณ์ บุคคล
– มีความโอบอ้อมอารี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
– ไว้วางใจได้ เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมงาน
– มีความสามารถในการจูงใจผู้อื่น
– มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– ทำตัวให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกน้อง ในลักษณะการทำให้ดู เป็นครูให้เห็นเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ภาพลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนั้น ผู้บริหารควรจะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของผู้นำที่พึงปรารถนา อาทิเช่น เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นใจเย็น ขยันหมั่นเพียร จริงจังกับการทำงาน รับผิดชอบต่อการกระทำและละเว้นคุณลักษณะของผู้นำที่ไม่พึงปรารถนา เช่น ใจร้อน ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำตนไม่มีแก่นสาร ขี้เกียจ แย่งชิงผลงานผู้อื่น ไม่รับผิดชอบ โยนความผิดให้แก่ผู้อื่น เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้บริหารจะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าผู้บริหาร คือ ผู้นำองค์กรที่เป็นตัวอย่างของบุคคลที่อยู่ในองค์กรนั้น ๆ หากผู้บริหารทำตนเป็นผู้นำที่ดี ผู้บริหารนั้นย่อมมีภาพลักษณ์ที่ดีตามไปด้วย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *