ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

       เป็นความชำนาญในการหารูปแบบของความสัมพันธ์จากข้อมูลเพื่ออธิบายและนำไปสู่การลงความคิดเห็น การทำนาย และการตั้งสมมติฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
        การแปลความหมายข้อมูล หมายถึง เป็นการอธิบายลักษณะและสมบัติของข้อมูลโดยตรง
        การลงข้อสรุป หมายถึง เป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่
ตัวอย่าง   ข้อมูลความสูงของต้นพริกที่เพาะเมล็ด

ระยะเวลาหลังจากเพาะเมล็ด

( สัปดาห์ )

ความสูง

( เซนติเมตร )

1

2

5

7

9

1.2

3.4

8.3

13.0

28.5

การแปลความหมายของข้อมูล

     – ในเวลา 7 สัปดาห์ ต้นพริกสูง 13 เซนติเมตร

     – ต้นพริกสูง 8.3 เซนติเมตร ในเวลา 5 สัปดาห์

การลงข้อสรุป

     – ต้นพริกสูงเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปนาน

การพยากรณ์

     – ในเวลา 4 สัปดาห์ ต้นพริกจะสูงประมาณ 4 เซนติเมตร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *