ทักษะการจำแนกประเภท

ทักษะการจำแนกประเภท

          เป็นการจัดจำแนกสิ่งของหรือเหตุการณ์ออกเป็นประเภทต่างๆโดยพิจารณาจากลักษณะที่เหมือนกัน สัมพันธ์กัน หรือแตกต่างกันของสิ่งของหรือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์
เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทมี 3 อย่างได้แก่

          •  ความเหมือน

          •  ความแตกต่าง

          •  ความสัมพันธ์

วิธีการจำแนก
          เลือกใช้ลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของวัตถุเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มย่อย โดย ทั่วไปมักจะใช้ลักษณะที่สามารถแบ่งให้เป็น 2 กลุ่มก่อน แล้วค่อย ๆ เลือกเกณฑ์อื่น ที่สามารถแบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่มนั้นออกเป็นกลุ่มย่อยต่อไปอีก

ตัวอย่าง การจำแนกประเภทของสัตว์ประหลาดทั้ง 6 ชนิด ดังนี้

การจำแนกประเภทโดยอาศัยคุณสมบัติของวัตถุเป็นเกณฑ์

ที่ คุณลักษณะที่สังเกตได้ มี ไม่มี
1 ตามลำตัวมีจุด 1,5 ,6 2 ,3,4
2 รูปร่างกลม 1,4 2,3,5,6
3 ลำตัวมีขอบหยัก 2 , 3 , 6 1,4,5
4 มีลายยาวตามลำตัว 2 1,3,4,5,6
5 มีสี่เหลี่ยมอยู่ภายในลำตัว 3 1,2,4,5,6

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *