ตารางฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก

ตารางฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก

อายุ

วัคซีน

แรกเกิด
 • บีซีจีป้องกันวัณโรค
 • ตับอักเสบ บี ครั้งที่ 1
2 เดือน
 • คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 1
 • ตับอักเสบ บี ครั้งที่ 2
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ* ครั้งที่ 1
 • โปลิโอ ครั้งที่ 1

(ปัจจุบันมีวัคซีนรวม 6 โรค ในเข็มเดียว)

4 เดือน
 •  คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 2
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ* ครั้งที่ 2
 • โปลิโอ ครั้งที่ 2

(ปัจจุบันมีวัคซีนรวม 5 โรค ในเข็มเดียว)

 6 เดือน
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 3
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ครั้งที่ 3
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ* ครั้งที่ 3
 • หยอดโปลิโอ ครั้งที่ 3

(ปัจจุบันมีวัคซีนรวม 6 โคร ในเข็มเดียว)

 9-12 เดือน
 •  หัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 1
 1 ปีขึ้นไป
 • อีสุกอีใส *
 1-2 ปี
 • ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1 และ 2 โดยให้ห่างกัน 1-2 สัปดาห์ และครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งแรก 1 ปี
 1 ปีครึ่ง
 • คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 4
 • โปลิโอ ครั้งที่ 4
 2 ปีขึ้นไป
 • ไวรัสตับอักเสบ เอ* 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน
 4-6 ปี
 • คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 5
 • โปลิโอครั้งที่ 5
 • หัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2
 หลังจากนี้
 • คอตีบ บาดทะยัก ทุกๆ 10 ปี

(ปัจจุบันมีวัคซีนรวม 3 โรค ในเข็มเดียว – คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน สำหรับฉีดกระตุ้น)

 หมายเหตุ * ให้ตามดุลยพินิจของแพทย์และผู้ปกครอง

ดู ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

ที่มา : จากแผ่นพับ “วัคซีนน่ารู้” เรียบเรียงโดย นายแพทย์ วีระชัย วัฒนวีรเดช

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *