ตรวจพบการแพร่กระจาย Scam บน Facebook

ตรวจพบการแพร่กระจาย Scam บน Facebook

พบการแพร่กระจาย Scam บน Facebook โดยอาศัยความสนใจว่าผู้ใช้งานที่ต้องการรู้ว่าตนเองโพส Status ใดเป็นอันแรกของการใช้งาน Facebook ซึ่งนอกจากจะโพสข้อความ Scam บนหน้ากระดานข้อความแล้ว ยังแนบลิงค์และชักชวนผู้อื่นที่สนอยากจะรู้เช่นกันเพื่อให้คลิกหากสนใจ แต่ลิงค์ดังกล่าวจะ redirect ผู้ใช้งานไปยัง Application ปลอม ซึ่งถาม Permission เพื่อให้ Application ดังกล่าวสามารถเข้าถึง Profile ของผู้ใช้งาน เมื่อกด Allow Permission ไปจะถูกพาไปยังหน้า Web Page ที่เป็น Survey, ถามเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน นำไปลงทะเบียนบริการต่างๆ โดยผู้ใช้งานไม่ทราบ และยังแพร่กระจายลิงค์ไปยังบนหน้ากระดานข้อความ ชักจูงเพื่อเพิ่มผู้อื่นมาติดกับอีกด้วย

Sophos is warning Facebook users about the latest survey scam which is spreading virally across the social network. Messages claiming to share the users’ first ever Facebook status updates are being posted on users’ walls by a rogue application.

Typical posts read:

“My 1st St@tus was: ‘[random message]’. This was posted on [random date]
Find your 1st St@tus @ [LINK]”

If users click on this link, which appears to be posted by a Facebook friend, they are taken to a rogue Facebook application.

This application will then ask users to give it permission to access their profile. This gives the rogue application the ability to post the same message from the affected account.

Users are also taken to a webpage which contains a survey. Those behind the scam make commission from the number of people completing this survey and in some cases, Facebook users might also be asked for their mobile phone numbers in order to sign them up for an expensive, premium-rate service.

“Sadly, many people are all too quick to give permission to rogue applications like this, giving the bad guys free reign of their Facebook account,” said Graham Cluley, senior technology consultant at Sophos. “If users allow these applications to access their profiles, they may well find that the application has posted a message on their Facebook page, which is visible to all of their online friends, helping to spread the scam further. I deliberately infected a test account with this application, and it didn’t even get my first status or the date correct! Unfortunately, by the time users realize this, they will already have helped the scammers by spreading the message across their network.”

Facebook users that have been affected should delete references to this scam from their wall, to avoid sharing it further with their online friends.

ที่มา : net-security

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *