ดูแลจิตใจเพื่อสุขภาพสาว 40+


ดูแลจิตใจเพื่อสุขภาพสาว 40+
• สุขภาพใจ
หมอแนะ ปรับทัศนคติ ความคิด คำพูด และการกระทำ

ยังมีมาฝากผู้อ่านกันอีกกับ ‘หลักคิด’ ตามคำแนะนำของนายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ที่กล่าวไว้ในงานเสวนา “พลังใจสาว 40+” ตอน ประตูสู่ความสำเร็จ

และหลักคิดที่จะหยิบยกมาเป็นยาใจสูตรสามัญประจำบ้านในวันนี้เป็นประโยชน์กับสาววัย 40 ปีขึ้นไปที่กำลังอยู่ในช่วงวัยทองและต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจนเกิดความเครียดเชื่อมโยงมาถึงจิตใจ

การเสริมความแข็งแกร่ง ดูแลจิตใจเพื่อสุขภาะ ควรเริ่มจากการแบ่งแยกปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวล ความเครียด และภาวะซึมเศร้า โดยมีทั้งจาก ‘ครอบครัว’ สาววัย 40 มักจะมีบุตรที่กำลังโตและติดเพื่อน ถือว่าอยู่ในวัยที่ตักเตือนลำบาก ‘งาน’ อันที่จริงสาว 40 จะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคง โดยปัญหาด้านนี้อาจมาจากการปกครองคน ‘สุขภาพ’ ก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายเพราะฮอร์โมนเพศกำลังจะหมด และ ‘สังคม-สิ่งแวดล้อม’ เป็นสภาพที่พบในวงกว้างทั้งผู้คน หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว

เมื่อทราบที่มาของความเครียดแล้ว ขั้นตอนต่อมาควรสำรวจตนเองเพื่อการปรับปรุง เริ่มจากการสำรวจ ‘ทัศนคติ’ วันนี้คุณมีกัลยาณมิตร หรือเพื่อนคู่คิดที่ดีหรือไม่ เพราะพวกเขาเหล่านั้นมีผลต่อทัศนคติของตัวคุณ โดยส่งผลต่อไปยัง ‘ความคิด’ หากคิดอย่างมีระบบเป็นเหตุเป็นผลตามหลักศาสนาย่อมได้ผลลัพธ์ในทางที่ดี หรือออกมาเป็น ‘คำพูด’ ทั้งการพูดกับตนเองหรือสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งอาจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับ ‘การกระทำ’ ที่ควรเป็นไปอย่างมีระเบียบวินัยแบบพอดี ไม่เข้มงวดเกินไป

การสำรวจและปรับปรุงทัศนคติ ความคิด คำพูด และการกระทำ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนั้น จะทำให้คนรอบข้างได้สัมผัสกับลักษณะนิสัยหรือคุณลักษณะประจำตัวของคุณอย่างชื่นชม และอาจกล่าวได้ว่า ‘สิ่งที่ชีวิตคุณได้เผชิญ ล้วนเป็นผลมาจากทัศนคติของตัวคุณเอง’

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *