อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ

 “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์”

                นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือเวียงพิงค์ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๙  ราชวงศ์นี้ได้ปกครองต่อมายาวนาน ๒๐๐ ปี เมืองนี้จึงตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในพ.ศ. ๒๑๐๑  ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๓๑๗ พระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พม่าจนพ่ายแพ้ไป เชียงใหม่จึงรวมเข้าในอาณาจักรสยามนับแต่นั้นมา ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเชียงใหม่เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ และเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ  และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้

                โดยทั่วไปแล้วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะและภูเขา มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง อาณาเขตของจังหวัดเชียงใหม่ ทิศเหนือติดต่อกับรัฐเชียงตุงของสหภาพพม่า ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดลำพูน และตาก ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดเชียงราย ลำปาง และลำพูน

การเดินทาง

v    ทางรถยนต์  จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ สายเอเซีย ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ไปยังพิษณุโลก  ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๑๑  ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ ๖๙๕ กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือจากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑  ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปาง ถึงเชียงใหม่  ระยะทางประมาณ ๖๙๖ กิโลเมตร

 

v    รถประจำทาง  มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต ๒) ถนนกำแพงเพชร ๒ ทุกวัน ๆ ละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๐ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒ – ๖๖  และสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๑๔๔๙, ๐ ๕๓๒๔ ๒๖๖๔ www.transport.co.th  บริษัทที่มีบริการเดินรถ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ได้แก่ ทันจิตต์ทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๒๑๐, นครชัยแอร์ โทร.  ๐ ๒๙๓๖ ๓๓๕๕ นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๒๐๗, สมบัติทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๔๙๕-๙๙  สหชาญทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๗๖๒, สยามเฟิสท์ทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๕๔ ๓๖๐๑-๗

v     รถไฟ  มีรถด่วน และรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.  ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔,, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔, ๑๖๙๐ สถานีรถไฟเชียงใหม่ ถนนเจริญเมือง โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๒๐๙๔, ๐ ๕๓๒๔ ๕๓๖๓-๔ หรือ www.railway.co.th

v     เครื่องบิน มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่

                                -การบินไทย                            โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐             www.thaiairways.com

                                -นก แอร์                                  โทร. ๑๓๑๘, ๐ ๒๒๕๑ ๑๘๑๒            www.nokair.co.th

                                -ไทยแอร์เอเชีย                       โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙                           www.airasia.com

                                -โอเรียนไทยแอร์ไลน์            โทร. ๑๑๒๖, ๐ ๒๒๖๗ ๒๙๙๙            www.orient-thai.com

หรือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถนนสนามบิน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๐๒๒๔, ๐ ๕๓๒๗ ๐๒๒๒-๓

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *