ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ


หัวใจของผู้ประกอบการ
 
วันที่ : 27 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้
 
            ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปี 2006 จากการก่อตั้งธนาคารกรามีน เพื่อปล่อยกู้แก่คนยากจน ได้กล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับโทรทัศน์ของนอรเวย์ ภายหลังได้รับรางวัลนี้ว่า
 
            “สันติภาพที่ยั่งยืนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้ หากประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพยากไร้ การให้สินเชื่อรายย่อยจึงเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจน”
 
            ข้อความข้างต้น นอกจากสะท้อนให้เห็น จิตใจอันงดงามและความตั้งใจอันแน่วแน่ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้อย่างเปี่ยมด้วยอุดมการณ์แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของแนวคิดหนึ่งที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน นั่นคือ แนวคิดผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur)
 
            ผู้ประกอบการเพื่อสังคม นับเป็นบุคคลผู้มีใจปรารถนาแก้ปัญหาสังคม โดยนำผลประกอบการมาแก้ไขปัญหาที่ต้องการ ปัจจุบัน การประกอบการเพื่อสังคม นับเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาสังคม ซึ่งเดิมนั้นมักจะแยกส่วนกันระหว่าง นักพัฒนาสังคม หรือ เอ็นจีโอ ที่ต้องขอเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนในการแก้ปัญหาสังคม กับ ผู้ประกอบการ ที่ส่วนใหญ่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุดเพื่อตอบสนองความมั่งคั่งแห่งตน อาจช่วยเหลือสังคมบ้างแต่ไม่ใช่เป้าหมายหลัก
 
            หากประเทศใดก็ตามสามารถพัฒนา ผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นได้จำนวนมาก ย่อมช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมลงได้มากกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอน
 
            ดร.ยูนุส จึงเรียกได้ว่าเป็น “ต้นแบบ” ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม เขาเกิดในครอบครัวที่อยู่ในขั้นร่ำรวย พ่อเป็นช่างทองที่มีรายได้ดี และมีแม่ เป็นแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าของการเอาใจใส่และช่วยเหลือคนยากจน พฤติกรรมการทำทาน ทำการกุศลเป็นนิจศีลของผู้เป็นมารดาได้หยั่งรากลึกลงไปในจิตใจของเขา ทำให้เขารู้สึกอยู่เสมอว่ามีภาระต้องทำอะไรให้กับคนยากจน ตั้งแต่เล็กจนโต กลายเป็นภาระใจที่มีผลต่อการกำหนดเป้าหมายการดำเนินชีวิตอนาคต
 
            เป็นความจริงที่ว่า การที่คนหนึ่งคนใดจะเติบโตขึ้นมาเป็นเช่นไรนั้น  ขึ้นอยู่กับ “ลักษณะชีวิตภายใน” ที่ได้รับการวางรากฐานมาอย่างไร ชีวิตของ ดร.ยูนุส ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อได้รับทุนฟุลไบรต์ไปศึกษาที่สหรัฐ เขาเลือกศึกษาวิชา เศรษฐศาสตร์ หลังจากสำเร็จการศึกษา จึงกลับมาเป็นอาจารย์สอนวิชา เศรษฐศาสตร์ชนบท ที่มหาวิทยาลัยจิตตะกอง และได้ค้นพบความจริงประการหนึ่งว่า วิธีการของทุนนิยมนั้น หากนำมาใช้อย่างเหมาะสม จะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
            ดร.ยุนุส มีหลักปรัชญาในการช่วยเหลือคนจน โดยมิใช่ช่วยแบบการบริจาคทาน แต่ต้องช่วยคนจนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองให้ได้ สิ่งที่เขาทำนั้นทำให้เขากลายเป็นผู้บุกเบิก ไมโครเครดิต หรือ สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายจิ๋ว ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี ปัจจุบันระบบนี้ถูกลอกเลียนแบบไปใช้กว่า 100 ประเทศ
 
            ผมคิดว่า อีกส่วนหนึ่งที่เราควรลอกเลียนแบบ คือ การสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้มากขึ้นในบ้านเรา เพราะเป็นทางออกที่สำคัญทางหนึ่งในการแก้ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเริ่มต้นที่ ใจของเราทุกคนที่ปรารถนาเห็นปัญหาสังคมของเราบางมุมบางด้านได้รับการแก้ไข และเข้าไปมีส่วนช่วยในฐานะผู้ประกอบการ เพื่อให้ปัญหานั้นแก้ไขได้อย่างยั่งยืน
 


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *