ช่องทางการจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัวในองค์กร

ช่องทางการจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัวในองค์กร

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน

ท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วและไร้ขอบเขต ปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเป็นจำนวนมหาศาลต่อวันและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นกระบวนการต่อเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราหยุดนิ่งอยู่กับที่ จึงเท่ากับเป็นการหยุดยั้งกระบวนการแห่งความก้าวหน้าทั้งสิ้น

“การเรียนรู้” จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูแห่งความสำเร็จของโลกยุคใหม่ บุคคล องค์กร หรือสังคมใดที่มีคุณลักษณะแห่งการเรียนรู้ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มุ่งพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอย่อมได้รับความสำเร็จเป็นรางวัลในไม่ช้า

การเป็นนักเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จได้นั้นสามารถทำได้ทันทีไม่ต้องรีรอให้โอกาสมาถึงหรือรอให้องค์กรมาสนับสนุน แต่เราต้องมีเป้าหมายที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งไขว่คว้าโอกาสที่มาถึงรวมทั้งสร้างบุคลิกของตนขึ้นมาใหม่ นั่นคือบุคลิกแห่งการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสามารถสร้างให้เป็นนิสัยได้โดย “การจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัว” เพื่อพัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

โดยแนวทางในการจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัวนั้นต้องเริ่มจาก

…ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงซึ่งเกิดจากการเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ว่าก่อให้เกิดผลดีกับตนมากมายทั้งก็ให้เกิดสติปัญญาความเข้าใจรวมทั้งนำมาซึ่งความสำเร็จในหน้าที่การงาน

…การมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนรู้หรือฝึกทักษะในเรื่องที่ได้วางแผนเอาไว้

…ความมีระเบียบวินัย การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการบังคับตนเองให้ไปถึงเป้าหมายการเรียนรู้ที่ตั้งใจ

การจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัวจึงต้องมีการทำแผนการที่ชัดเจนว่าจะในช่วงเวลาใดในการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะความสามารถที่ต้องการ จะสำเร็จเมื่อไร และจะใช้วิธีการใดเพื่อไปถึงความสำเร็จนั้น

โดยการจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัวนั้นสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบของการเรียนรู้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้ในหลากหลายช่องทาง ตัวอย่างเช่น

การวางแผนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยการหาช่องทางศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด การศึกษาภาคค่ำ การศึกษาทางไกล การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อไม่ให้กระทบต่อเวลาในการทำงานประจำ และวางแผนการเรียนอย่างรัดกุมมีวินัยในการเรียนให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

การฝึกอบรมสัมมนา ในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือเพื่อฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้เชี่ยวชาญ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรอื่น ๆ โดยไม่ต้องรอให้องค์กรเป็นผู้เสนอแต่ใช้ยุทธวิธีเชิงรุกในการค้นหาข่าวสารข้อมูลการจัดงานสัมมนาหรือหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อนำเสนอเรื่องขอไปงานสัมมนาหรือสมัครเข้าหลักสูตรอบรมนั้น ๆ ต่อไป

การวางแผนอ่านหนังสือและติดตามข่าวสารข้อมูลประจำวัน ตั้งเป้าหมายประจำวันในการอ่านหนังสือและติดตามข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เป็นประจำทุกวัน อาทิ ใช้เวลาว่างขณะเดินทางไปกลับจากที่ทำงานให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือหรือฟังข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ใช้เวลาว่างก่อนนอนหรือขณะเข้าห้องน้ำในการอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ในการทำงานหรือหนังสือที่สนใจอื่น ๆ พร้อมตั้งเป้าหมายในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อ่านหนังสือ 1 เล่มให้จบภายใน 3 วัน เป็นต้น รวมทั้งวางแผนในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ เช่น ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

นอกจากนี้การเรียนรู้ยังสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง

ความผิดพลาดในการทำงาน “ความผิดพลาดเป็นครูชั้นดีที่เราต้องเรียนรู้” เป็นโอกาสอันดีในการเปิดเผยให้เราเห็นจุดอ่อนต่าง ๆ และพยายามที่จะแก้ไขมันให้สำเร็จลุล่วง เพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เราจึงควรมองความผิดพลาดเป็นครูและเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

ช่องทางการประชุมงาน ประสานงานต่าง ๆ ผ่านการฟัง สังเกต ซักถามผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการประชุมงาน ติดต่องาน หรือประสานงานต่าง ๆ รวบรวมเป็นข้อคิด ความรู้ต่าง ๆ ที่เราจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานหรือเป็นแหล่งอ้างอิงตัวบุคคลและแหล่งค้นคว้าที่มีประโยชน์ต่อไปในอนาคต

โดยการเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการดังที่กล่าวมานี้ เราต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะนิสัยในการกระหายที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ รวมทั้งการจัดข้อมูลความรู้ที่ได้มานั้นอย่างเป็นระบบที่สามารถหาได้ง่ายและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในภายหลัง อาทิ การจัดทำแฟ้มข้อมูลโดยแบ่งตามหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ที่ตนสนใจ การจัดเก็บข้อมูลเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ การตัดเก็บบทความ ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน การพกพาสมุดโน้ตหรือสมุดโน้ตอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อจดบันทึกข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในโอกาสต่าง ๆ อย่างทันท่วงที การจัดซื้อหนังสือ ดีวีดี หรือซีดีรอม ที่มีข่าวสารความรู้ที่ต้องการศึกษาเก็บไว้เป็นประจำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง

การจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัวเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานองค์กรที่ปรารถนาประสบความสำเร็จในการทำงานควรทำให้เป็นนิสัยและทำอย่างเป็นกิจวัตรในการเสาะหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมอยู่เสมอในการก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นในอนาคต

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *