ชี้ “สนามเด็กเล่น” ตัวการสำคัญทำเด็กบาดเจ็บ

ชี้ “สนามเด็กเล่น” ตัวการสำคัญทำเด็กบาดเจ็บ
• คุณภาพชีวิต
สคบ.แนะติดป้ายเตือน-แนะนำความปลอดภัย

การใช้สนามเด็กเล่นยังคงเป็นปัญหาต่อการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก พบว่า ในแต่ละปีเด็กจะได้รับบาดเจ็บจากการเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม ทั้งในสถานที่ที่จัดไว้ให้ใช้บริการ เช่น สวนสาธารณะ สถานศึกษาและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1.47 ของการบาดเจ็บทั้งหมดในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

สำหรับสาเหตุและปัจจัยหลัก ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บ ในสนามเด็กเล่นเกิดจากการเล่นผิดวิธี เล่นเครื่องเล่นชนิดที่มีความเสี่ยงสูงและเล่นด้วยความประมาท ขาดการควบคุมดูแลจากผู้ที่มีหน้าที่อย่างใกล้ชิด เครื่องเล่นไม่ได้มาตรฐานติดตั้งเครื่องเล่นผิดวิธี รวมทั้งขาดการตรวจสอบอุปกรณ์โดยต่อเนื่องหรือมิได้กระทำอย่างสม่ำเสมอ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเห็นว่า ปัญหาการบาดเจ็บของเด็กหรือผู้เล่นเครื่องเล่นสนาม สมควรจะได้รับการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ (บริโภค) ให้ได้รับความปลอดภัยไม่เกิดความเดือดร้อนเสียหาย

ดังนั้น จึงสมควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการ คุ้มครองความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ออกกำลังกายสนาม โดยมีหน้าที่สรุปได้ คือ รวบรวมข้อมูล ปรับปรุง และจัดทำร่างคู่มือแบบแผนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเล่นอุปกรณ์ของสนามเด็กเล่น กำหนดร่างแนวทางการตรวจสอบและรับรองสนามเด็กเล่นปลอดภัยตัวอย่าง ตรวจเยี่ยมตัวอย่างสนามเด็กเล่นปลอดภัย วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย

นอกจากนี้ สคบ.ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมฉลาก กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดให้มีคำเตือน “หากไม่ได้ทำการยึดติดกับพื้น อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต “คำแนะนำ”ควรตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม โดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างสม่ำเสมอ ต้องมีผู้ควบคุม ดูแลขณะเล่น ต้องติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามในพื้นที่เหมาะสม เช่น พื้นยางสังเคราะห์ พื้นทราย เป็นต้น” เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการใช้บริการดังกล่าว หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่จัดให้มีคำเตือน/คำแนะนำ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีหน่วยงานรัฐดูแล แต่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้ามความปลอดภัยของบุตรหลานระหว่างการเล่นเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านควรให้คำแนะนำถึงวิธีการเล่นที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะตามมา

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *