ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q

ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q
แสดงความเห็นโดย Kru nawaporn บน ตุลาคม 27, 2008
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน AQ (Adversity Quotient) และ EQ (Emotional Quotient) เปิดเผยว่า จากการวิจัยพบว่า
ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์ยุคนี้ ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะเชาว์ปัญญาหรือ IQ (Intelligence Quotient) และ เชาว์ทางอารมณ์ หรือ EQ (Emotion Quotient) เท่านั้น แต่จะต้องมี 6 Q ได้แก่
1. เชาว์ปัญญา หรือ IQ (Intelligence Quotient)
2. เชาว์ทางอารมณ์ หรือ EQ (Emotion Quotient)
3. เชาว์ความอึด หรือ ความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หรือ AQ (Adversity Quotient
4. เชาว์ด้านจริยธรรม หรือ MQ (Moral Quotient) ที่ต้องอาศัยวุฒิภาวะ และมีแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้เพื่อเกิดการพัฒนา
5. เชาว์สุขภาพ หรือ HQ (Health Quotient) ที่สร้างความเข็งแรง ซึ่งเป็นอัจฉริยภาพสำคัญที่จำเป็นต้องดูแล เพราะไม่มีสิ่งทดแทนได้
6. เชาว์ด้านจิตวิญญาณ หรือ SQ (Spiritual Quotient) เป็นอัจฉริยภาพสูงสุดที่พัฒนาจิตวิญญาณ เพื่อเตรียม พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ที่เป็นการพัฒนาความสมดุลให้กับชีวิต เข้าใจตัวเองและใช้สมองทุกส่วนในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

“การพัฒนา 6Q เป็นการสร้างความสำเร็จและความสุขในการดำรงชีวิต ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาของไทยให้ความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมาก เพราะการสร้างคนเก่งที่เป็นคนดี มีสุขภาพแข็งแรง สามารถใช้ศักยภาพทุกด้านในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและปราศจากปัญหาความวุ่นวายทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้” ผศ.ธีระศักดิ์ กล่าว.
จาก: บทความการศึกษา วันที่ 21 ตุลาคม 2551 อักษรเจริญทัศน์ (อจท)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *