ชาวไทยไร้ ‘วินัย’ เสี่ยงทำลายสุขภาพ

ชาวไทยไร้ ‘วินัย’ เสี่ยงทำลายสุขภาพ
• คุณภาพชีวิต
สธ.จี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค

กระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สนองพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเริ่มดำเนินการใน 152 หมู่บ้านทั่วประเทศ เน้นให้ประชาชนปรับพฤติกรรมใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การออกกำลังกายต้องสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 – 5 วัน วันละ 30นาที และให้ปรับพื้นที่บริเวณบ้านมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ให้มากขึ้น อย่างน้อยวันละครึ่งกิโล

เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าคนไทยมีพฤติกรรมการบ่อนทำลายสุขภาพ ทำให้คนไทยป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือด จำนวนมาก โดยอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอยู่ที่ร้อยละ 85.04 ต่อประชากร 1 แสนราย โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 3.64 และโรคหลอดเลือด มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 55.29 ต่อประชากร 1 แสนราย

ทั้งนี้จากข้อมูลทางการแพทย์ ระบุว่า หากประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 90 นาทีต่อสัปดาห์ ร่วมกับการรับประทานผักผลไม้ไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลกรัมต่อวันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิดได้ถึงร้อยละ 20 – 30

นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า โครงการนี้ได้ประสานความร่วมมือพัฒนาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งประเทศ รวม 152 หมู่บ้าน โดยจะปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคของประชาชน

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Update 18-03-52

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *