จับตา ‘สื่อไม่เหมาะสม’ ในสังคม

จับตา ‘สื่อไม่เหมาะสม’ ในสังคม
• คุณภาพชีวิต
6 องค์กรรัฐร่วมมือปกป้องจริงจัง

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และกรมศิลปากร จัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยตั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา จำนวน 5 มาตรการ ให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง คือ

1. ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายหนังสือ ให้จัดวางที่จำหน่ายหนังสือเฉพาะที่ ห่างจากสายตาเด็กและเยาวชน จำหน่ายเฉพาะผู้ใหญ่หรือวัยที่เหมาะสม

2. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และกระทรวงมหาดไทยในส่วนของการควบคุมบังคับใช้กฎหมายของสื่อที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและวัฒนธรรมของชาติ

3. จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้พิพากษา หัวหน้าศาล วัฒนธรรมจังหวัด กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่เหมาะสม

4. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรที่มีภารกิจตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ระยะหนึ่งแล้ว เห็นควรจัดทำประชาวิจารณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและนำข้อมูลมาใช้แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่เหมาะสม

5. จัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์หรือเรตติ้ง ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

นายธีระ กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการที่ 1 และ 2 สามารถดำเนินการป้องกันและปราบปรามได้ทันที ส่วนมาตรการที่ 3 จะเกิดขึ้นต่อไปนั้น จะช่วยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามนโยบายขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดีและสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงการพัฒนากฎหมายมาใช้บังคับในมาตรการที่ 4

ทั้งนี้การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นมาตรการที่ 5 นั้น จะทำให้เกิดความชัดเจนว่า เนื้อหา สาระ ข้อความ และรูปภาพ ที่อยู่และโฆษณาในหนังสือ อยู่ในเรตติ้งระดับใด เหมาะสมกับผู้อ่านในวัยใด ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนไม่ได้รับรู้สิ่งที่ไม่เหมาะสมก่อนวัยอันควร

สำหรับการจัดวางและจำหน่ายหนังสือที่ไม่เหมาะสม จะได้ขอความร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อและแผงหนังสือต่างๆ ให้จัดพื้นที่เฉพาะห่างไกลจากสายตาเด็กและหยิบถึงได้ยาก รวมถึงขอให้ผู้ประกอบการได้มีการตักเตือน และห้ามจำหน่ายให้กับเด็ก

ทั้งนี้ในการปฏิบัติ กระทรวงวัฒนธรรมจะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนได้เสีย อาทิ สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ สภาเด็กและนักเรียน นักศึกษา ได้มาประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *