จะเกิดอะไรขึ้น…ถ้าในองค์กรไม่มี 'COACH'

จะเกิดอะไรขึ้น…ถ้าในองค์กรไม่มี “COACH ”
เรื่อง “แปลกแต่จริง” ของเกือบทุกองค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือ..แต่ละองค์กรมีผู้นำ มีผู้บริหาร มีหัวหน้างาน แต่ปราศจาก Coach ในทุกระดับทุกสายงาน !

ทำให้เกิดเรื่อง “จริงที่น่าเศร้า” ดังนี้…

1. Silent Communication ก็คือ การทำงานที่ปราศจาก “การสื่อสาร” ระหว่างหัวหน้าทีม กับ พนักงาน ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคิด และมักจะคิดแบบคิดเอาเอง เดาเอาเอง เหมือนกับการเล่นเกมเดาใจ วัดใจ ระหว่างหัวหน้าทีมกับทีมงาน! เมื่อเริ่มคิดต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ

2. GAP ก็คือ ช่องว่างที่ห่างเหินกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งห่าง ความคิดยิ่งต่าง ความเข้าใจที่ยิ่งตรงกันข้าม ความสัมพันธ์ที่เคยมีเริ่มเปราะบาง จากความสัมพันธ์ก็แปรเปลี่ยนเป็นความห่างเหิน..เย็นชา…ตามมาด้วย…

3. Negative Mind Set ก็คือทัศนคติในแง่ลบที่จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น กับหัวหน้าทีม กับหน่วยงาน กับตัวสินค้า ไปจนถึงทัศนคติในแง่ลบกับตัวองค์กรที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเริ่มส่งผลถึง

4. Decrease Performance ประสิทธิภาพของงานลดลง ซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้ว จะเรียกว่า กฎแห่งการสะสมก็น่าจะได้ เพียงแต่เป็นการสะสมสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหมือนก้อนหิมะก้อนเล็กที่กลิ้งลงจากภูเขาจะทวีความใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อประสิทธิภาพลดลงมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือ…

5. Problem ปัญหา และ ปัญหา! ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดก็จะเริ่มเกิด ปัญหาที่เคยเกิดก็ทวีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในเรื่องเนื้องานที่ทำ ปัญหาระหว่างทีมงานด้วยกันเอง ปัญหาหน่วยงานอื่นๆ ไปจนถึงปัญหาระหว่างทีมงานกับหัวหน้างานและผู้บริหารโดยตรง! นอกจากผลเสียในหลายเรื่องที่เกิดกับตัวองค์กร หน่วยงาน และลูกค้าแล้ว ก็จะต้องมีผู้รับผลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ก็คือ

6. Turn Over อัตราการลาออก ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงปรกติ คนที่ไม่ควรจะออก ก็อาจจะลาออกด้วยความเบื่อหน่าย ด้วยความท้อแท้สิ้นหวัง คนที่ควรจะต้องออกก็อาจถูกไล่ออกมากกว่าที่ควรจะเป็น

เราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงทั้ง 6 อย่างเป็น “วงจรอุบาทว์” ก็ได้ แต่เป็นวงจรที่อาจจะไม่ส่งผลเสียรุนแรงขนาดนี้ หรือไม่เกิดวงจรอุบาทว์นี้เลย ถ้า….ระดับหัวหน้างานไล่ไปจนถึงผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงทำใน “สิ่งที่ควรทำ” และทำใน “สิ่งที่จำเป็นต้องทำ” ก็คือเป็น Coach ให้กับทีมงานของตัวเอง!

การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงมีบทบาทเป็นหัวหน้าแล้วจะกลายเป็น Coach โดยธรรมชาติ… การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงการเน้นแต่ออกคำสั่ง “สั่ง” แล้วสั่งลูกเดียว โดยปราศจากการ “สอน”

การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงการเป็นแค่ Trainer คือฝึกอบรมให้กับทีมงานของตัวเองเพียงครั้งเดียวแล้วเลิกแล้วกันไป

การเป็น Coach ที่แท้จริง หมายถึงการเป็นทั้ง ผู้ฝึกสอน ผู้ชี้แนะ ผู้สนับสนุน ผู้ที่ช่วยแก้ปัญหา ให้กับทีมงาน “ทุกคน” ของตัวเอง…โดยเริ่มตั้งแต่ เข้าใจทีมงานของตนเองอย่างลึกซึ้งทั้งในเรื่อง จุดอ่อน จุดแข็ง เข้าใจธรรมชาติของคนที่ถูกปลูกฝัง ถูกหล่อหลอมมาแตกต่างกัน เข้าใจวิธีการสื่อสารอย่าง “สร้างสรรค์” และสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของทีมงานแต่ละคน ที่อาจจะถนัดที่จะรับสารในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ทุกวันนี้…หน่วยงานของท่าน …องค์กรของท่าน… มีแต่หัวหน้างาน ผู้บริหาร ที่ปราศจาก Coach หรือ ทุกหน่วยงานของท่าน มี Coach มืออาชีพ ?

ที่มา : ธีรพล แซ่ตั้ง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *