ค้นหาคน ต้องปรับมุมมอง

ค้นหาคน ต้องปรับมุมมอง
ในช่วงนี้นักศึกษากำลังสอบและใกล้จะจบการศึกษากันเป็นจำนวนมาก และเมื่อเรียนจบก็คงมุ่งหน้าหางานทำกันเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนจะเรียนต่อเพราะมีความคิดว่าจบปริญญาตรีสมัยนี้น้อยไปจบกันมาเยอะแข่งกันหางานยากจึงเรียนต่อปริญญาโทก็มีมาก
อาจจะว่าเป็นแฟชั่นกันไปแล้วก็เป็นได้ ส่วนที่เรียนสายอาชีวะ จบปวช. ปวส. แล้วทำงานเลยเริ่มมีน้อยจนกลายเป็นกลุ่มที่ ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมากแต่มีคนจบมาน้อยเกินไป คนที่จบปวส. มักตัดสินใจ เรียนต่อปริญญาตรีอีกจึงทำให้ความหลากหลายในตลาดแรงงานเริ่มตีบตัน ทั้ง ๆ ที่งานบาง อย่างไม่จำเป็นต้องใช้คนจบระดับปริญญาตรีมาทำก็ได้
แต่เนื่องจากขาดผู้สมัครในระดับ ปวช. และ ปวส. บริษัทหลายแห่งจึงจำใจต้องรับคนจบปริญญาตรีมาทำแทน ในทำนองเดียวกันผู้ที่จบปริญญาตรีเมื่อต้องรองานนาน ๆ เข้า ก็เริ่มยอมรับสภาพการหางานยากยอมลดตัวเองลงมา ทำงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่ตนเองอยากทำในที่สุด
ซึ่งจะเกิดปัญหาการอยู่ไม่นานตามมาอีก เพราะเมื่อไหร่ที่มีงานที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาที่จบมาก็จะลาออกทันที อัตราการลาออกในบริษัทหลายแห่งจึงสูงขึ้นเพราะสาเหตุนี้เอง จะไปกล่าวโทษว่าเด็กสมัยนี้อยู่ไม่ค่อยทนจึงไม่ถูกต้องนัก เพราะเมื่อไหร่ที่เขามีทางเลือกที่ดีกว่า ทุกคนย่อมไขว่คว้ากันทั้งนั้น
สำหรับคนทำงานด้านสรรหาที่ต้องการรับพนักงานใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนคงต้องวางกลยุทธ์ในการสรรหาคนกลุ่มนี้ไว้ล่วงหน้า เพราะสมัยนี้โลกของคนทางานรุ่นใหมเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ยุคใหม่ ระบบการศึกษาแนวใหม่ การเปิดกว้างขึ้นของสังคมไทยที่ยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกและ ตะวันออกอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีมากขึ้น ทำให้คนรุ่นใหม่มีมุมมองในการทำงานที่แตกต่างไป จากเมื่อ 10 – 20 ปีที่ผ่านมามาก
มุมมองในการหางานของคนรุ่นนี้แตกต่างกับคนทำงานรุ่นอายุ 35 หรือ 40 ปีขึ้นไปในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ความผูกพันกับองค์กรของคนรุ่นใหม่จะเป็นระยะสั้น ๆ การทำงานแบบเดิมที่เรียกว่า อยู่ยาวกันตลอดชีวิต (Life Time Employment) ไม่สามารถจูงใจ คนรุ่นใหม่ได้อีกต่อไป
พวกเขาสนใจผลตอบแทนและงานที่ท้าทายมากกว่าความจงรักภักดีที่มีต่อองค์กร แต่ข้อดีของคนรุ่นใหม่ก็มีเช่นกัน พวกเขามีไฟในงานเกิน 110% และให้ความสำคัญ กับชีวิตทำงานพอ ๆ กับชีวิตส่วนตัว เรียกว่า WorkLife Balance กว่าคนรุ่นก่อนมาก
บุคลิกของคนรุ่นใหม่ไฟแรงเหล่านี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนคือ เป็นกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์มี IQ สูงแต่ขาด EQ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง พร้อมทํางานหนักแต่ไม่ค่อย อดทน และกล้าเรียกร้องสิทธิ์และทำตามความต้องการของตัวเอง
เมื่อทราบบุกลิคของคนรุ่นใหม่ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกจึงควรปรับเปลี่ยน มุมมองในการสรรหาคนรุ่นใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงที่เปลี่ยนไป โดยอาจมีแผน รองรับในการสรรหาดังนี้
1) สะสมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เป็นนักศึกษาปีที่3
2) เริ่มสัมภาษณ์นักศึกษาปีสุดท้าย 1 เทอมก่อนสอบปลายภาค
3) แจ้งการรับเข้าทำงานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากสัมภาษณ์
4) เป็นสปอนเซอร์การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความใกล้ชิดกับ นักศึกษา
5) กระตุ้นให้พนักงานในบริษัทแนะนำผู้สมัครที่น่าสนใจ
6) เสนอการฝึกอบรมทักษะในด้านต่าง ๆ ที่ผู้สมัครขาดเพื่อจูงใจให้มาสมัคร
7) สร้างสัมพันธ์กับ Recruitment Agencies หลาย ๆ แห่งเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้คนเก่งคนดี
การสรรหาเป็นเรื่องที่ต้องแข่งขันกันเองระหว่างบริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ดำเนิน กิจการคล้าย ๆ กันเพราะกลุ่มเป้าหมายผู้สมัครเป็นกลุ่มเดียวกัน จึงเกิดการดึงคนในตะกร้า เดียวกันมาก ดังนั้นผู้สรรหาควรปรับกลยุทธ์ในการสรรหาที่เป็นเชิงรุก (Proactive) มากกว่าเชิงรับ (Reactive) เพียงอย่างเดียวจึงจะได้ผู้สมัครเร็วขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการสรรหา
นอกจากนี้บริษัทควรสร้าง “BRAND” Image เพื่อกระตุ้นให้ ผู้สมัครสนใจ และเน้นผลประโยชนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเงิน การให้งานที่ท้าทาย การให้โอกาสก้าวหน้า และการเปิดโอกาส ให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญกับคนทำงานรุ่นใหม่ทั้งสิ้น
เกี่ยวกับผู้เขียน: สำเร็จการศึกษาปริญญาโท MBA จาก Delft University ประเทศ เนเธอร์แลนด์ปริญญาตรีสังคมศาสตร์และจิตวิทยาจาก Lucknow University ประเทศอินเดีย ประสบการณ์ด้านงานบริหารและพัฒนาบุคลากรกว่า 14 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท อารีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาบุคคล ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการบริหาร Human Capital Club (HCC) สมาคมอิสระที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและยกระดับวิชาชีพงานบุคคล โดยไม่หวังผลกำไร และเป็นผู้ตอบคำถามในคอลัมน์ Ask Expert ของ Website: Nationejobs.com โทรศัพท์ 026343131, 098117570 email:aree@aree-associates.com
เรื่อง : อารี เพ็ชรรัตน์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *