ค่าออกแบบ เขาคิดกันอย่างไร

ค่าออกแบบ เขาคิดกันอย่างไร

ตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งประเภทการบริการออกแบบสถาปัตยกรรมไว้เป็น 6 ประเภท แต่ละประเภทจะมีค่าบริการไม่เท่ากัน และจะลดลงเรื่อย ๆ ตามงบประมาณก่อสร้าง โดยแยกออกโดยสังเขปดังนี้ :

ประเภทที่ 1 = ตกแต่งภายใน, ครุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์

ประเภทที่ 2 = พิพิธภัณฑ์ วัด อนุสาวรีย์ อาคารอนุสรณ์ที่วิจิตร

ประเภทที่ 3 = บ้าน (ไม่รวมตกแต่งภายใน)

ประเภทที่ 4 = โรงพยาบาล รัฐสภา โรงแรม ธนาคาร คอนโดมิเนียม วิทยาลัย

ประเภทที่ 5 = สำนักงาน สรรพสินค้า หอพัก โรงเรียน โรงอุตสาหกรรม

ประเภทที่ 6 = โกดัง อาคารจอดรถ ห้องแถว ตลาด

โดยแต่ละประเภทแยกค่าบริการตามงบประมาณได้ดังต่อไปนี้ (เป็นร้อยละ)

ไม่เกิน 10 ล้าน 10–30 ล้าน 30-50 ล้าน 50-100 ล้าน 100-200 ล้าน 200-500 ล้าน
10.00 7.75 6.50 6.00 5.25 4.50
8.50 6.75 5.75 5.50 4.75 4.25
7.50 6.00 5.25 5.00 4.50 4.00
6.50 5.50 4.75 4.50 4.25 3.25
5.50 4.75 4.50 4.25 4.00 3.25
4.50 4.25 4.00 3.75 3.50 3.25

ในการคำนวณค่าบริการ ใช้คิดเป็นขั้นตอนของงบประมาณ เช่นอาคารคอนโดมีเนียม มีงบประมาณ 35,000,000 คิดค่าแบบตามประเภทที่ 4 ดังนี้ :

10 ล้านบาทแรก คิด 6.50% = 650,000 บาท

20 ล้านถัดไป คิด 5.50% = 1,100,000 บาท

5 ล้านที่เหลือ คิด 4.75% = 237,000 บาท

รวมค่าบริการทั้งสิ้น = 1,987,500 บาท

 = 5.6%

รายละเอียดมากกว่านี้กรุณาถามได้ที่สมาคมสถาปนิกสยาม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *