คิดก่อนโต

คิดก่อนโต

โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ [12-11-2006]

การพัฒนาทางธุรกิจในทุกวันนี้ การเติบโตอาจไมใชค่ ำตอบเดียวเหมือนในอดีต ครับ เพราะทางเลือกมีมากขึ้น ไมว่ าจะเปน็ การเพิ่มมูลค่า ให้ก้ับธุรกิจของตัวเองดว้ ย วิธีตางๆ หรือจะเปน็ การทำธุรกิจเชิงลึก ที่ใชค้ วามเชี่ยวชาญเฉพาะดานจริงๆ ฯลฯ แต่ที่แน่ๆ การที่เราคิดจะสร้างธุรกิจให้เติบโตโดยอาศัยการตามแบบของคนอื่นนั้น ผมไมค่ ิดวาจะสำเร็จไดใ นทุกวันนี้ เพราะการเจริญรอยตามคนอื่น ยอ่ มไมม่ ีทางเหมือนกับ การเติบโตไปตามแนวทางและความเชี่ยวชาญของตัวเราเอง
ยิ่งตามเขามากเทา ไร เราก็ยิ่งงงและสับสนมากขึ้นเทานั้น เพราะเราจะไมม่ ีวันรูเลยวา ทำไมถึงตอ้ งทำแบบนี้ แบบนั้น ซึ่งสว่ นใหญม่ ักจะไมต่ รงกับความถนัดหรือความเคยชินของ เรา สุดทา ยแลว้ ก็ไมร่ ูว้ าที่ทำไปนั้น มีวัตถุประสงคอ์ ะไร หรือมีเปา หมายอยูต่ รงไหน ในธุรกิจสว่ นใหญท่ ี่เกี่ยวขอ้ งกับการคา ขาย ตัวแปรสำคัญหากแบง่ เปน็ สองฝาย ก็จะเห็น ฝายแรกเปน็ ผูซ้ ื้อ ที่มีลูกคากับ Retailer เปน็ หลัก ในการซื้อสินคาจากเราไป กับอีกฝายหนึ่ง ที่สำคัญพอๆ กัน ก็คือฝา ยผูข้ ายที่นำสินคามาใหเราขาย ตัวแปรทั้งสองฝา ยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทตอ่ การกำหนดธุรกิจของเราเสมอ ครับ ในอดีตผมเองเคยมีประสบการณท์ ี่เปน็ ตัวแทนจำหนา ยสินคา ไอทีหลายตัว ซึ่งในอดีต เมื่อหลายสิบปกี อ่ น ตลาดบา นเรานั้นเล็กมาก จนไมม่ ีใครสนใจแตเ มื่อถึงวันหนึ่ง ที่ตลาดบานเราโต พอ เจ้าของสินค้าส่วนใหญ่ ต่างก็อยากเข้า มาทำตลาดเองเพื่อลดขั้นตอนในการเขา ถึง ลูกค้า ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมลูกค้าก็ เปลี่ยนไป ทำใหธ้ ุรกิจในเวลานั้นตอ้ งปรับ ตัวกันขนานใหญ่
ในอีกตัวแปรหนึ่งก็ไมต่ า งกัน คือฝา ย ที่รับสินคาเราไปขายสง่ ทั้งยี่ปวั๊ ซาปวั๊ ซึ่ง อาจทำหนา ที่ไดด้ ี แตในยามที่มีปญั หาก็อาจ ทำใหเ ราตอ้ งเจอกับหนี้เสียกอ้ นใหญ ่ จน อาจทำให้ธุรกิจสะดุดลงได้ง่ายๆ ทางออกที่เจา ของธุรกิจ รวมถึงตัวผม เองด้วยก็คือการสร้างช่องทางการจำหน่าย แบบ Retail Store ขึ้นมาเสียเองเพื่อเปน็ การปรับตัวตาม Life Style ใหมข่ องลูกคา และยัง เป็นการเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง จึงทำให้เรามีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่าอดีต การทำธุรกิจในวันนี้ จึงตอ้ งเขาใจตัวแปรทั้งสองฝงั่ และมององคป์ ระกอบอื่นๆ อยาง รอบดา น ในทุกๆ มิติ ทั้งตัวสินคากระบวนการ และผลกระทบตางๆ ที่จะมาถึงตัวเรา ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำใหเรากาวตอ่ ไปได ้ หรือตอ้ งหยุดชะงักก็เปน็ ไปไดท้ ั้งนั้น องคป์ ระกอบแรก ที่ผมเห็นวาชี้เปน็ ชี้ตายใหก้ ับธุรกิจเราได ้ ก็คือราคาสินคา ที่ทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน และรุนแรงมากเหลือเกิน จนสุดทายแลว้ กำไรที่เราอาจจะได้ ตอ้ งไปจมอยูก่ ับ Inventory เพราะการเปลี่ยนแปลงดา นราคาที่ทำใหผ้ ลักสินคาออกไปไมท่ ัน การจัดการกับ Inventory จึงเปน็ เรื่องสำคัญไมแพก้ ัน รวมไปถึงกระบวนการที่เกี่ยวขอ้ ง ทั้งหมด เชน่ การบริหาร Logistic Supply Chain Management ฯลฯ
อีกองคป์ ระกอบหนึ่งที่เริ่มเห็นความสำคัญมากขึ้นๆ ในทุกวันนี้ก็คือการแปรความคิด ใหเปน็ การกระทำ เพราะปญั หาของหลายๆ บริษัทที่เกิดขึ้น จนทำใหพ้ ัฒนาเติบโตตอ่ ไป ไมได ้ ก็คือความคิดที่ดูเหมือนจะดี แตเ อาเขาจริงแลว้ เอาไปใชง้ านไมไ ดเ ลย ความคิดที่ดี จึงตอ้ งหมายความรวมไปถึงการเปน็ ความคิดที่สอดคลอ้ งกับจุดแข็ง และ ทิศทางที่บริษัทอยากจะเปน็ ความคิดที่วานั้นจึงตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานการเปลี่ยนแปลง และ ปรับตัวของบริษัทให้ขยายตัวต่อไปได้
การคิด จึงตอ้ งมองใหท้ ะลุกรอบไปถึงการบริหาร การวางกำลังคน ที่นับไดว้ าเปน็ องค์ ประกอบ ที่สำคัญมากๆ อีกตัวหนึ่ง เพราะมีความซับซอ้ นมากกวาเดิมหลายเทาในแงข่ อง การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การวางคนใหพ้ รอ้ มกับการเปลี่ยนแปลง จึงตอ้ งทำไปพรอ้ มๆ กัน โดยมีหลักคิดงายๆ คือ
1.ไมน่ ำเรื่องงายมาทำ ไมม่ ีเรื่องงา ยที่จะสำเร็จงา ย อะไรที่งา ยมีคนทำหมดแล้ว
2.ไมท่ ำอะไรผิดกฎหมาย ตอ้ งมีจรรยาบรรณ เพราะสิ่งที่ผิดจะเปน็ แคร่ ะยะสั้น
สิ่งที่ตอ้ งทำคือ เมื่อทำไป แลว้ เจออุปสรรค เจอปญั หา ก็จะเกิดปญั ญา เกิดขบวนการ คิด และเกิดวิธีการใหมก่ ็จะเกิดขึ้นตามมา เมื่อทดลองเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ยิ่งทำก็จะ เชี่ยวชาญ และทำใหเขาใจลึกซึ้ง ทำใหเห็นมากกวาคนอื่น และเขา ใจวา ผูบ้ ริโภคตอ้ งการ อะไร มองเห็นอนาคตและมีความสามารถที่จะฝกึ ฝนตนเอง อุปนิสัย 5 ข้อต่อไปนี้ จึงจำเป็นมากๆ สำหรับการฝึกคนของเรา ให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงดังกลาว นั่นคือ
1.ต้องมีนิสัยชอบคิด
2.มีนิสัยการจัดระเบียบ การจัดการ คือ จัดการเอกสาร และข้อมูลต่างๆ
3.มีระบบ คือมีความสามารถที่จะหาอะไรที่เกี่ยวขอ้ งกันออกมา และเกิดการตอ่ เชื่อม ทำใหร้ ูท้ ี่มาที่ไปของทุกตัวแปร
4.ดูอะไรที่เปน็ โครงสราง คือมีความสามารถที่จะรู ? Structure ของตัวแปรตางๆ
5.ตอ้ งชอบวิเคราะห ์ เพราะถาไมว่ ิเคราะหก์ ็จะไมร่ ูเหตุผล
ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวหล่อหลอมให้เรา Sensitive เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลง และ ปรับตัวไดท้ ันกับความผันผวนทางธุรกิจ หากทำไดแลว้ กาวตอ่ ไปที่จะทำใหบ้ ริษัทเติบโต มั่นคงและขยายตัวไดก้ ็ไมใชเ รื่องยาก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *