ความแตกต่างของ VAเเละVE

ความแตกต่างของ VAเเละVE

Value Analysis – VA = การวิเคราะห์คุณค่า
Value Engineering – VE = วิศวกรรมคุณค่า

เป็นเทคนิคที่มีจุดมุ่งหมายในการลดต้นทุน ในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต

เทคนิคการจัดการ VE/VA เป็นเทคนิคการจัดการเชิงสร้างสรรค์เพื่อสามารถเข้าถึงปัญหาจากมุมมองในด้านหน้าที่ (Function) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิต ต่างนำเทคนิคการ จัดการ VE มาใช้ ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติตามแผนกิจกรรมที่ได้กำหนดขึ้นภายใน โรงงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ราคาสินค้ามักได้รับความสนใจจากการลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจเป็นอันดับแรก ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันด้านราคาสูง ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคากับต่างประเทศได้อย่างเสรี ดังนั้นในส่วนของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตจำเป็นต้องควบคุมราคาต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงเพื่อความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

การลดต้นทุนการผลิต มี 2 ระบบ คือ

VA = การวิเคราะห์คุณค่า
การลดค่าใช้จ่ายที่วิเคราะห์หน้าที่การทำงานของระบบ หรือการบริการ หรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการ

VE = วิศวกรรมคุณค่า
การประยุกต์เทคนิคที่มีระบบ โดยเน้นการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นหลักใหญ่ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด และคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือได้ ซึ่งอาจต้องตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ในห้องทดลองตรวจสอบ

วิธีการ ในระบบ VE มี 3 วิธี คือ
1. ลดต้นทุนด้วยการทำต้นทุน (C) ให้ต่ำลง ประโยชน์การใช้งานเท่าเดิม (F) ทำให้คุณค่าสินค้าสูงขึ้น (V)
2. เพิ่มประโยชน์การใช้งาน (F) ในขณะที่ต้นทุนเท่าเดิม (C) ทำให้คุณค่าเพิ่มขึ้น (V)
3. ลดต้นทุน ( C ) และเพิ่มประโยชน์การใช้งาน (F) ทำให้สินค้ามีคุณค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว (V)
F = ประโยชน์การใช้งาน
C = ต้นทุน
V = คุณค่า

Tags:,

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *