ความเสี่ยง 23 ประการ ของโลกในทศวรรษหน้า (2)

23 ความเสี่ยงที่โลกต้องเผชิญ
ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3862 (3062)
เครือข่ายติดตามความเสี่ยงของโลก หรือ Global Risk Network ได้รวบรวม “ความเสี่ยงหลักๆ ของโลก” ที่ประชาคมโลกต้องเผชิญในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งมีทั้งหมด 23 ประการ อันจะมีผลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมืองระหว่างประเทศ สังคม และเทคโนโลยี ไว้ในรายงานเรื่อง “ความเสี่ยงโลกประจำปี 2550” ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
– ราคาน้ำมัน และภาวะอุปทานพลังงานที่ชะงักงัน
– การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐ และค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง
– เศรษฐกิจจีนที่อาจชะลอตัวอย่างกะทันหันและรุนแรง (hard-landing)
– วิกฤตการเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร
– ราคาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น และหนี้สิน ที่เพิ่มขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม
– สภาพอากาศที่เปลี่ยนไป
– บริการน้ำสะอาดที่ลดน้อยลง
– พายุโซนร้อน
– แผ่นดินไหว
– น้ำท่วม
ด้านภูมิศาสตร์การเมือง
– การก่อการร้ายข้ามชาติ
– การแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง (WMD)
– สงครามระหว่างรัฐและสงครามกลางเมือง
– รัฐที่ล่มสลาย และกำลังจะถึงคราวล่มสลาย
– อาชญากรรมข้ามชาติและการคอร์รัปชั่น
– แรงกดดันจากกระแสโลกาภิวัตน์
– ความไม่มีเสถียรภาพในตะวันออกกลาง
ด้านสังคม
– โรคระบาด
– โรคติดต่อในประเทศกำลังพัฒนา
– โรคเรื้อรังในประเทศพัฒนาแล้ว
– ยุคของหนี้สิน
ด้านเทคโนโลยี
– ความล้มเหลวของโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศที่สำคัญ (CII)
– การก่อเกิดความเสี่ยงที่มาจากนาโนเทคโนโลยี
หน้า 16

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *