ความเชื่อมั่นในตนเอง … จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

ความเชื่อมั่นในตนเอง … จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

คุณเคยรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือไม่กล้าที่จะรับตำแหน่งงานใหม่ที่หัวหน้างานมองเห็นผลงานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ คุณมักจะคิดว่าคุณไม่พร้อมหรือไม่สามารถที่จะทำงานที่คุณคิดว่ายากหรือท้าทายแบบสุด ๆ บ้างหรือไม่ หรือคุณเคยปฏิเสธที่จะเรียนรู้ขั้นตอนหรือเทคนิคการทำงานใหม่ ๆ ที่เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานของคุณพยายามสอนให้แก่คุณหรือไม่

          พบว่ายังมีอีกหลายคนที่มีความรู้สึกว่าไม่อยากทำ ไม่สนใจ ไม่ต้องการ หรือทำไม่ได้ เหตุเพราะมีความเชื่อที่ฝังรากลึกแบบผิด ๆ ว่า “ คุณไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ ” “ คุณแก่เกินไปที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ” “ คนอื่นมีวุฒิการศึกษามากกว่า จะต้องทำได้ดีกว่า ” คุณรู้ไหมว่า กลุ่มคนเหล่านี้เป็นพวกจิตไม่ปกติพยายามที่จะทำร้ายตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะความคิดเหล่านั้นจะเป็นความคิดที่ทำร้ายตัวเอง พยายามสะกดจิตตนเองให้เกิดความคิดและพฤติกรรมในทางลบ แบบว่าคิดยังไง ก็จะเป็นอย่างนั้น ( You are what you think)

          ดังนั้นความคิดจึงเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณ แล้วทำไมคุณจึงปล่อยให้ความคิดทางลบชักนำให้คุณเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจ มีแต่ความกลัว ความหวาดระแวง หรือคิดไปเองทั้ง ๆ ที่ยังไม่ทดลองปฏิบัติเลย การเสริมสร้างและพัฒนาตนเองให้เกิดความมั่นใจจึงเป็นสิ่งที่คุณควรแสวงหาและฝึกให้ผู้อื่นมีความมั่นใจตามไปด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าหลายองค์การได้กำหนดความเชื่อมั่นในตนเองเป็นความสามารถ หรือ Competency หนึ่งที่คาดหวังจากพนักงาน โดยจะกำหนดเป็นพฤติกรรมที่ต้องการให้พนักงานในระดับตำแหน่งงานนั้น ๆ แสดงออกให้เห็น ซึ่งดิฉันขอนำเสนอชุดพฤติกรรมในส่วนของความเชื่อมั่นในตนเอง แยกตามบทบาทของพนักงานออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ระดับความสามารถ

รายละเอียดพฤติกรรมที่แสดงออก

Basic Level
( บทบาทของพนักงาน)
• สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

• แสดงออกถึงความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ

• สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ด้วยตนเอง

Doing Level
( บทบาทของพนักงานอาวุโส)
• แสดงออกถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อผลสำเร็จของงานที่ตนรับผิดชอบ

• มีความมั่นใจในการนำเสนอสินค้าและบริการของตน

• แสวงหาโอกาสที่จะทำงานใหม่ ๆ หรืองานที่ท้าทายมากขึ้น

• มีความมั่นใจถึงผลลัพธ์ในทางบวกที่มีต่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ ๆ

Developing Level
( บทบาทของหัวหน้างาน )
• มีเทคนิคในการจูงใจให้สมาชิกในทีมมีความเชื่อมั่นในการทำงาน

• แสดงออกถึงความมั่นใจในผลลัพธ์ทางบวกที่มีต่อการใช้สินค้าหรือบริการของตน

• อ้างอิงถึงบุคคล สถานที่ เวลา และสถานการณ์ต่าง ๆในการตอบข้อซักถามจากลูกค้าได้อย่างมั่นใจ

• มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนโดยไม่จำเป็นต้องขอความคิดเห็นจาก ผู้อื่น

Advanced Level
( ระดับผู้จัดการ)
• มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมกลุ่มหรือทีมงานที่มีความคิดเห็นที่หลากหลายได้

• แสดงออกถึงความมั่นใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยงานหรือทีมงาน

• เป็นตัวอย่างของบุคคลที่มีความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในการทำงาน

• กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมมีความมั่นใจในการนำเสนอความคิดเห็น

Expert Level
( ระดับผู้อำนวยการ)
• แสดงออกถึงความมั่นใจที่จะรับผิดชอบงานที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้น

• ยืนยันในความคิด และคำพูดของตนเองกับกลุ่มบุคคลที่ต่อต้านและไม่เห็นด้วยได้

• มีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับลูกค้าที่จูงใจยาก หรือมีความคิดเห็นที่หลากหลาย

• ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคและวิธีการในการสร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดขึ้นกับตนเอง

          การเสริมสร้างให้ตัวคุณเองมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเองนั้นจะต้องอาศัยการฝึกฝนและต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการปรับความคิดของแต่ละคน ดิฉันขอนำเสนอเทคนิคในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ดังต่อไปนี้

          ฝึกพูดกับตัวเองทางบวก – คุณควรสรรหาคำพูดที่ส่งผลให้คุณมีความรู้สึกดี ๆ เช่น ฉันดี ฉันเป็นคนเก่ง งานแค่นี้ฉันทำได้แน่นอน ไม่มีใครทำได้เหมือนฉันเลย …..การฝึกพูดกับตัวเองในทางบวกเป็นการสะกดจิต ตัวคุณเองให้คิด ทำ และพูดแต่สิ่งดี ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้คุณเกิดพลังใจและพลังกายในการทำงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการได้

          จินตนาการภาพว่าคุณกำลังประสบผลสำเร็จ – ขอให้คุณลองนึกภาพว่าคุณได้รับการเลื่อนตำแหน่งงานในปีนี้ หรือคุณกำลังได้รับเหรียญรางวัลเกียติยศ หรือคุณได้รับเสียงปรบมือเกรียวกราวเมื่อคุณได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือผู้พูดในหัวข้อใดก็ตามแต่ … คุณจะรู้สึกอย่างไรกับภาพที่คุณคิดฝันอยู่ ….แน่นอนทุกคนจะรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในความฝัน … ขอให้คุณใช้พลังจากภาพที่คุณจินตนาการแล้วเป็นแรงขับให้คุณมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าสิ่งที่คุณจินตนาการย่อมมีโอกาสจะเกิดขึ้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมขึ้นกับตัวคุณ หากคุณเชื่อมั่นในภาพที่คุณสร้างขึ้นมา

          จงอย่ามองเพียงแต่อดีต หรือสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว – คุณไม่ควรใส่ใจหรือสนใจกับสิ่งที่คุณได้ทำผิดพลาดไป โดยไม่ควรมากล่าวโทษตนเองว่าไม่น่าจะทำสิ่งนั้นเลย แต่คุณควรนำสิ่งที่คุณเองทำผิดไปแล้วมาใช้เป็นบทเรียนหรือเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้คุณมีความมั่นใจในการแสดงพฤติกรรมตามแบบฉบับที่องค์การและหัวหน้างานต้องการและยอมรับ

          สรุปว่า ความเชื่อมั่นในตนเองนั้น เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและฝึกปฏิบัติได้ ขอให้คุณหมั่นฝึกตนเองในเกิดความมั่นใจ เพราะความคิดนี้เองจะทำให้คุณเกิดพลังแห่งการกระทำ และพบว่ามีหลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน เหตุเพราะพวกเค้ามีความมั่นใจในตนเอง …. จงพยายามปลุกฝังความเชื่อมั่นในตนเองให้เกิดขึ้น แล้วคุณจะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการทำงานเช่นเดียวกับคนอื่นที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจากความเชื่อมั่นของตน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *