ความรุนแรงจากคนใกล้ชิด บั่นทอนศักยภาพสตรี

ความรุนแรงจากคนใกล้ชิด บั่นทอนศักยภาพสตรี
• คุณภาพชีวิต
กรมสุขภาพจิตย้ำ สังคมไทย “หญิง-ชาย” ศักดิ์ศรีเสมอกัน

กรมสุขภาพจิตชี้การกระทำรุนแรงต่อสตรีฝีมือผู้ใกล้ชิดตัวการสำคัญที่สร้างทุกข์ทางใจและบั่นทอนศักยภาพสตรี เผยตัวเลขล่าสุด พบหญิงไทยถูกกระทำรุนแรงเพิ่มสูงจากปี 50 เฉลี่ย 60 คนต่อวัน ย้ำสังคมไทยต้องปรับทัศนคติระหว่างหญิง – ชายศักดิ์ศรีเสมอกัน สตรีควรได้รับการส่งเสริมบทบาทในการร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ

นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างทุกข์ทางใจและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพสตรี ยิ่งนับวันปัญหานี้ก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยประมาณการล่าสุดคาดว่าจะมีหญิงที่ถูกกระทำรุนแรงสูงขึ้นจากปี 2550 เฉลี่ยเป็น 60 คนต่อวัน

ทั้งนี้ จากสถิติเดิมในปี 2550 ซึ่งเป็นข้อมูลการให้บริการของศูนย์พึ่งได้ ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ประจำจังหวัดทั่วประเทศ 297 แห่ง มีเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงเข้ารับบริการจำนวน 19,068 ราย เฉลี่ยวันละ 52 ราย หรือชั่วโมงละ 2 ราย เป็นหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 9,470 ราย ที่เหลือเป็นเด็กจำนวน 9,598 ราย

โดยพบว่าผู้ที่กระทำความรุนแรงเป็นสามี แฟน และคนใกล้ชิด สาเหตุเกิดจากนอกใจ หึงหวง ทะเลาะวิวาท เมาสุรา ติดสารเสพติด เจตนาล่อลวง ใช้กำลังข่มขืน ทำโทษ ซึ่งผลกระทบของความรุนแรงทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจปีละกว่า 36,700 ล้านบาท

การกระทำรุนแรงต่อสตรี เป็น “ความรุนแรงที่เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจ” สตรีจำนวนมากต้องทุกข์ทรมานจากการถูกทำร้ายทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ถึงแม้บาดแผลทางกายจะหายไป แต่บาดแผลทางใจนั้นยากที่จะเยียวยา ฟื้นฟูให้กลับมาดังเดิม ส่งผลให้ครอบครัวต้องแบกรับภาระการรักษาที่ยาวนาน ทำให้การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ลดลง

ปัญหาความรุนแรงในสตรีมักถูกมองข้ามและไม่ได้รับการใส่ใจอย่างเต็มที่ เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ทัศนคติของสังคมมองว่าความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว ผู้หญิงหลายคนไม่ทราบว่าการกระทำความรุนแรงของสามีเป็นความผิดทางอาญาเป็นอาชญากรรม สังคมมองว่าเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะระหว่างสามี – ภรรยา ก็เหมือน “ลิ้นกับฟัน”

นอกจากนี้ผู้หญิงหลายคนไม่ทราบว่าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง โดยรัฐ (รัฐธรรมนูญมาตรา 53) และความรุนแรงมักไม่ได้รับการรายงาน จึงทำให้ดูเหมือนกับว่ามีปัญหาไม่มากนัก

ทั้งๆ ที่ในยุคปัจจุบันสตรีมีศักยภาพและบทบาทสำคัญในสังคมอย่างมากมาย เช่น บทบาทในการปกครอง มีผู้หญิงหลายคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นบทบาทของผู้หญิงที่ต้องใช้ความเชื่อมั่นตัวเองสูงและต้องตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความสามารถรวมทั้งบทบาทในการเป็นผู้นำครอบครัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทและความสามารถของสตรี

ประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 8 มี.ค. ของทุกๆ ปี เป็น “วันสตรีสากล” เป็นวันสำหรับให้สตรีไทยได้มีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถที่ทัดเทียมผู้ชายในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม เทียบเท่ากับสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว และเพื่อให้สตรีไทยได้ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา

“สังคมจะต้องสร้างการตระหนักรับรู้ร่วมกันว่า “ความรุนแรงเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ทรมานทางใจ และเป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียและผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพสตรี” ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมป้องกันความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้น ตั้งแต่ระดับบุคคลและครอบครัว เช่น ควรเลี้ยงดูอบรมลูกชายหญิงอย่างไม่อคติ ให้ความเสมอภาค สอนให้รู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ใช้อำนาจ ไม่เอาเปรียบ สอนทักษะระงับความโกธร รวมทั้งสอนให้เด็กชายและหญิงเข้าใจความสัมพันธ์ของชายหญิงและปฏิบัติต่อกันอย่างนับถือให้เกียรติ

สำหรับคู่สมรสชาย – หญิง ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนการมีชีวิตคู่ ตั้งแต่ ร่างกาย จิตใจ อายุ สุขภาพและเศรษฐกิจ และควรดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่ในศีลธรรมไม่มีอบายมุข ไม่นอกใจคู่ครอง ทำหน้าที่ตนอย่างเหมาะสม รักใคร่ปรองดอง ขยัน และไม่ฟุ้งเฟ้อ

นอกจากนี้สังคมไทย ควรยอมรับในความเสมอภาค ระหว่างหญิงและชาย เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีเจตคติที่เอื้อต่อการส่งเสริมบทบาทของหญิงชายในการร่วมพัฒนาประเทศ ทั้งหญิงและชายได้รับความเป็นธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สตรีได้รับโอกาสในการร่วมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังในตน มีส่วนร่วมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร และการปกครองอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ เพื่อให้สตรีได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากความหวาดกลัวต่อความรุนแรง” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวย้ำ

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *