ความมุ่งหมายทั่วไปของการอ่าน

ความมุ่งหมายทั่วไปของการอ่าน

1. การอ่านเพื่อความรู้ มี 5 ประเด็นที่ต้องการรู้คือ
1.1 เพื่อหาคำตอบในสิ่งที่ต้องการ เช่น อ่านคำแนะนำ อ่านเพื่อตอบปัญหาที่ข้องใจ
1.2 อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ทั้งโดยย่อยและโดยละเอียด
1.3 อ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าพิเศษ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อเขียนตำราวิชาการ
1.4 เพื่อรวบรวมข้อมูลทำรายงาน วิจัย เผยแพร่ในหมู่นักวิชาการ หรือผู้สนใจทั่วไป อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. การอ่านเพื่อความบันเทิง
การอ่านเพื่อความบันเทิง เป็นการอ่านเพื่อพักผ่อน คลายเครียดจากงานประจำที่ทำอยู่ ได้แก่การอ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดี เรื่องสั้น นวนิยาย เรื่องขำขัน บทละคร มุ่งจะได้รับความบันเทิงเป็นสำคัญ
3. การอ่านเพื่อความคิดแปลกใหม่
ในกระบวนการอ่านที่สำคัญนั้นจะมีความรู้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ แต่ความคิดสำคัญยิ่งกว่า เพราะความคิดย่อมนำไปสู่การสร้างสรรค์งานใหม่ ความคิดแปลกใหม่ย่อมนำความสร้างสรรค์มาสู่ตนและสังคม เช่น การอ่านงานทดลอง การค้นคว้าวิจัย การเสนอความคิดผ่านสื่อต่าง ๆ อาจหาได้จากหนังสือสารคดีและบันเทิงคดี
4. การอ่านเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
การอ่านเป็นการพัฒนาความรู้ ความคิดและทัศนคติที่สำคัญอย่างยิ่ง ผู้รักการอ่านจะเป็นคนทันสมัย น่าคบหาสมาคม สามารถร่วมวงสนทนากับบุคคลหลายระกดับเพราะรับรู้ข่าวสาารมากเพียงพอที่จะร่วมวงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดซึ่งกันและกัน การอ่านมากทำให้รู้มาก ย่อมเป็นที่ยอมรับของสังคม การได้พบปะกับบุคคลหลากหลายอาชีพและการรับรู้ข่าวสารบางประการจะทำให้ผู้อ่านนำมาปรับปรุงบุคลิกภาพของตนได้อย่างเหมาะสม การอ่านจึงสามารถช่วยพัฒนาบุคลิกภาพได้
5. การอ่่านเพื่อพัฒนาอาชีพ
การอ่านมาก ทำให้รู้มาก ทำให้เกิดความคิดแตกฉาน สามารถแปรประสบการณ์จากการอ่านเป็นการรับรู้ได้อย่างกว้างขวางในงานอาชีพหลักของตน การรู้มากทำให้การพัฒนางานมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพย่างอื่น การหมั่นทดลองงานใหม่และการฝึกฝนจะทำให้สามารถพัฒนาฝีมือของตนจนกลายเป็นการสร้างงานใหม่ได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *