ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Preferences)

ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Preferences)

คุณต้องการอะไรในการทำงาน เงินเดือน ประกันสุขภาพ เผื่อเป็นทางเลือก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือไม่แน่ในความคิดทั้งหมดอาจดูง่าย เป็นปัจจัยง่ายที่คนให้ความสำคัญ ไม่มีคำตอบเดียวสำหรับพนักงานทั้งหมด นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พิสูจน์ให้เห็นว่ามีลักษณะพิเศษมากมายที่มีความสำคัญกับพนักงาน ดังที่เราเคยได้ยินว่า “ความสำเร็จสูงสุดคือสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ”
อาจจัดระดับพึงพอใจจากข้อมูลต่อไปนี้ 1) ความท้าทาย ความสนใจและงานที่มีความหมาย 2) อัตราเงินเดือนที่สูง 3)โอกาสในการก้าวหน้า 4) งานมีความปลอดภัย เช่น lay off หรือ เสี่ยงต่อไฟไหม้ 5) Company stock optionsการมีส่วนรวมในองค์การ 6)ความเหมาะสมด้านเวลาการทำงานและเป็นที่พอใจ 7)สภาพแวดล้อมในการทำงาน 8)การได้รับการยอมรับและเข้าใจจากหัวหน้างาน9)โอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ 10)ได้รับความยุติธรรมจากหัวหน้างาน 11)สอบถามความคิดเห็น หรือให้มีการแสดงออกในงานที่รับผิดชอบ 12)ให้คำปรึกษาเมื่อพนักงานมีปัญหา
จากการสำรวจ 869 มหาวิทยาลัย จากนักศึกษามากกว่า 50 สถาบันพบว่า ปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการทำงานคือ ความพอใจในงานที่ทำ, ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน, การให้ความสำคัญกับเงินเดือน,และการมีส่วนร่วมและสามารถยอมรับเงื่อนไขขององค์กร ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพนักงาน
-ขนาดขององค์การ จากการสำรวจนักศึกษาปีสุดท้ายจาก 359 มหาวิทยาลัยพบว่า พบว่า 75% ต้องการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 1000 คน และอีก 25% ต้องการทำงานกับบริษัทเล็กๆ ที่มีพนักงานน้อยกว่า 500 คน
-ระดับการศึกษา คนที่จบระดับมหาวิทยาลัยมีความคาดหวังต่องานที่ทำ มากว่าคนที่จบการระดับมัธยมปลาย ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่อมได้เปรียบมากกว่า แต่นั้นก็ไม่ได้หมายถึงทุกสายอาชีพ เช่น วิศวกร วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ก็แตกต่างกับการเมืองการปกครอง การทำงานของคนหนุ่มสาวย่อมแตกต่างกับผู้อาวุโสกว่า ความแตกต่างระหว่างชนชั้นกรรมกรหรือพนักงานระดับล่างกับพนักงานระดับสูงหรือผู้บริหาร
ผลประโยชน์ที่พนักงานต้องการอาจเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ หากสภาพแวดล้อมตกต่ำก็จะทำให้งานหายาก พนักงานในองค์การจึงต้องการความมั่นคงในอาชีพการงานที่ทำ เมื่อสภาพเศรษฐกิจแข็งตัวขึ้นงานก็จะมีให้เลือกมากขึ้น จึงเป็นผลให้เกิดความท้าทายในการทำงาน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานและความมั่นคงของเงินเดือน มีหลายคนที่เข้าทำงานโดยไม่เข้าใจธรรมชาติหรือนโยบายขององค์กรอย่างแท้จริง เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าทำไมพวกเขาจึงลาออกจากงานแรกที่ทำ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากความคาดหวังและความแตกต่างในการปฏิบัติงาน นำไปสู่ความขัดแย้งที่เริ่มก่อตัว และแฝงเข้ามาในองค์การ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้พนักงานใหม่พบปะกับตัวแทนองค์การในครั้งแรก เพื่อทำความเข้าใจก็เป็นขั้นตอนและกระบวนการที่สำคัญ

ที่มา : www.siamhrm.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *