ความดีถวายในหลวง

ความดีถวายในหลวง

ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวกเราตั้งใจมั่นว่า ต้องทำคุณงามความดีเพื่อถวายแด่องค์มหาราชาที่เคารพรักยิ่งของเรา ชาวสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยได้ประชุมตกลงกันว่า เราจะใช้วิชาความรู้และศิลปะของพวกเราที่มีอยู่มาสร้างคุณงามความดีให้กับสังคม ซึ่งคงไม่มีอะไรดีไปกว่า การถ่ายทอดวิชาการและแนวทางปฏิบัติทางการพูดให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวกเราตั้งใจมั่นว่า ต้องทำคุณงามความดีเพื่อถวายแด่องค์มหาราชาที่เคารพรักยิ่งของเรา ชาวสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยได้ประชุมตกลงกันว่า เราจะใช้วิชาความรู้และศิลปะของพวกเราที่มีอยู่มาสร้างคุณงามความดีให้กับสังคม ซึ่งคงไม่มีอะไรดีไปกว่า การถ่ายทอดวิชาการและแนวทางปฏิบัติทางการพูดให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
การจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีงามควรยกย่อง แต่ผู้ที่จะเรียนรู้และนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งควรเป็นใคร เป็นที่ถกเถียงกันมาก แต่ในที่สุดแล้ว เราก็ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มบุคคลผู้ที่จะนำความรู้ทางการพูดไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มวลชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าที่ดีที่สุด คือ พระสงฆ์ สาวกขององค์บรมศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ที่ต้องใช้การพูดเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ตราบตลอดชีวิต หากพระคุณเจ้าสามารถเทศน์สั่งสอนชาวบ้านได้อย่างเข้าใจ เข้าถึงจิตใจผู้ฟังแล้ว ประโยชน์ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างอเนกอนันต์ทีเดียว
ในชีวิตประจำวันของเราชาวพุทธ จะสังเกตเห็นบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์มีมากมายหลายทาง และแต่ละเรื่องที่ท่านต้องกระทำภารกิจก็มักจะต้องใช้การพูดต่อหน้าคนจำนวนมากเป็นหลักใหญ่ ความชำนาญในการพูดต่อหน้าชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เมื่อท่านพูดได้เป็นอย่างดีจะก่อประโยชน์ไม่น้อยทั้งต่อชาวพุทธ ชาวบ้านที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนา และต่อความยืนยาวของพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย
ในปีมหามงคลนี้ สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดถวายความรู้ศิลปะการพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชนแด่พระปกครองทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยดียิ่ง พระคุณเจ้ามีความประทับใจและนำเอาวิชาความรู้ทางการพูดไปใช้ให้เป็นประโยชน์ สมดังเจตนารมณ์ของเราชาวสมาคม
พวกเราจึงขอถวายคุณงามความดีนี้แด่องค์มหาราชของเรา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี 2550

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *