ความฉลาดทางสติ (MindFulness’ Quotient : MFQ)

ความฉลาดทางสติ (MindFulness’ Quotient : MFQ)

เมื่อคนทุกคนมีความรู้ มีความสามารถ แต่ถ้ามีความฉลาดทางสติ (MindFulness’ Quotient : MFQ) ควบคุม บริหาร จัดการ ความรู้ ความสามารถเหล่านั้นจะกลายเป็น “ปัญญาอันรู้แจ้ง (Insight Knowledge)”
ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในคนและเพิ่มขึ้นทุกวัน ๆ นั้น เปรียบเสมือนดาบที่มีทั้งสองคม คมหนึ่งถ้าหากใช้อย่างไร้สติ คมนั้นจะเชือดเฉือน ฟาดฟัน บั่นทอน มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงโลกใบนี้ให้พินาศไป
แต่ถ้าความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในคนทุกคนนั้น เพิ่มขึ้น เจริญเติบโตขึ้นโดยมี “สติ” เป็นตัวกำกับ เป็น “ตัวรู้” เป็นผู้จัดการ ความรู้ ความสามารถนั้นจะสร้างจิตใจคนให้งดงาม เพื่อสร้างศานติสุขแก่ ธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดล้อมและโลกนี้ได้อย่างยั่งยืน
ความฉลาดทางสติ (MindFulness’ Quotient : MFQ) เป็นพื้นฐานแห่งความฉลาดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น ความฉลาดในด้านการเรียน วิชาการ (Intelligent Quotient : IQ) , ความฉลาดทางสังคม (Social Quotient : SQ) , ความฉลาดทางจริยธรรม (Moral Quotient : MQ) หรือแม้กระทั่ง “ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ)
เมื่อเรามีสติ และมีความฉลาดทางสติ สติจะกำกับเส้นทางในการดำเนินชีวิตให้คิด ทำ ดี ไปบนหนทางที่ดี
ในหนทางที่ดีนั้นจะพรั่งพร้อมไปด้วยความรู้ดี สังคมดี จริยธรรมดี “คนดี” ซึ่งเป็นคนที่มีอารมณ์ดี เพราะ “ใจดี”
ความฉลาดทางสติจะกำกับเราให้เลือกให้รู้ในยามปกติของชีวิต และโดยเฉพาะเมื่อยามคับขับเมื่อชีวิตต้องติดอยู่กับ “ความโลภ ความโกรธ และความหลง”
เมื่อเราโลภในความรู้ โกรธในอารมณ์ พร้อมหลงอยู่ในกาม กิน และเกียรติ ความฉลาดทางสติจะช่วยหยุดและยั้งเราไว้ได้ทัน
การสร้างความฉลาดทางสตินั้น เริ่มต้นได้ด้วยการสร้างจิตให้ติดอยู่กับปัจจุบัน ไม่วิตกกังวลกับอดีตที่ล่วงไปแล้ว พร้อมกับไม่ฟุ้งเฟ้อ ละเมอถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึง
ความฉลาดทางสตินั้น คือ การดำรงสติอยู่กับปัจจุบัน และเครื่องมือในการดำรงสติอยู่ในปัจจุบันนั้นคือ “ลมหายใจและร่างกาย”
การดำรงสติอยู่ด้วยลมหายใจ จะทำให้กายและใจพร้อมที่จะเผชิญกับภยันตรายใด ๆ ที่จะเข้ามากล้ำกลาย
สตินั้นจะทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท
ลมหายใจจะช่วยทำให้เราไม่วิตกกังวลกับอดีตที่ล่วงไปแล้ว
ร่างกายที่ดำรงในวันนี้จะทำให้เรามองเห็นความจริงที่เที่ยงแท้อันจะต้องมาถึง
ความฉลาดทางสติหากผู้ใดมีไว้เป็นเครื่องคุมจิต ผู้นั้นจะมีความสำเร็จทั้งทางด้านชีวิตและมีความเจริญด้านจิตใจ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *