ความกดดันในแง่บวก

ความกดดันในแง่บวก
ก็คือ “ความรู้สึกและความเข้าใจภายในจิตใจส่วนลึกของเรา ที่กำลังเรียกร้องให้เรายืนหยัด ทำตามความกดดันที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในเรา โดยไม่ทำตามหรือตอบสนองต่อความรู้สึกที่เราอยากจะทำในเหตุการณ์หรือในเวลานั้น ๆ”
หรือจะอธิบายอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ “ลักษณะที่เรารู้สึกว่ามีกฎที่ควบคุม ที่เรียกร้อง ที่ผลักดัน ที่กระตุ้นให้เราทำตาม ซึ่งมันขัดแย้งในความต้องการของเรา เพราะเรากำลังอยากจะทำในสิ่งที่เราคิดจะทำ แต่ความกดดันนี้มันจะบอกใต้จิตสำนึกของเราว่า สิ่งที่เรากำลังอยากจะทำนั้น หรือจะลงมือกระทำนั้น มันไม่สมควรทำ และเราก็ยอมที่จะเชื่อฟังกฎหรือความกดดันนี้ เพราะเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะมันทำให้ชีวิตของเราไปได้อย่างถูกต้อง”
นี่แหละ คือลักษณะความกดดันในแง่บวก ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในมนุษย์ทุกคน ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนให้พวกเราที่เป็นมนุษย์ทราบว่า ถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีความสุข อยากให้ชีวิตของเราเหมาะที่จะถูกเรียกว่า เป็นมนุษย์ อยากให้ชีวิตของเราถูกต้องตามวัถุประสงค์ของผู้สร้างแล้ว เราทุกคนจำต้องยอมรับความกดดันในแง่บวกที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในพวกเราทุกคน
พระคริสตธรรมคัมภีร์ยังได้สอนให้มนุษย์เราให้เข้าใจอีกว่า ถ้ามนุษย์คนใดไม่เชื่อฟังความกดดันในแง่บวกนี้ และทำลายความกดดันในแง่บวกนี้ มนุษย์คนนั้นก็จะมาถึงจุดตกต่ำที่สุดของความเป็นมนุษย์ และเริ่มใกล้เคียงกับสัตว์ (คืออยากทำอะไรก็ทำ) และถ้าสังคมไหนทำลายความกดดันในแง่บวกที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในมนุษย์ สังคมนั้น ๆ ก็จะทำให้ระบอบสังคมของตนเอง ครอบครัว ศีลธรรมของสังคมตนเองตกต่ำสุด ๆ ซึ่งเราเรียกว่า “กลียุค” และเมื่อเขาจากโลกนี้ไป เขาต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขา
ในเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเราที่เป็นมนุษย์ ควรจะศึกษา และให้ความสนใจ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความกดดันในแง่บวกที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในมนุษย์เราทุกคน เพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้างพวกเรา
เมื่อผมได้ทำการศึกษา คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับความกดดันในแง่บวกที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในมนุษย์ตามหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ผมก็พอจะทำให้ท่านผู้อ่านมองเห็นความกดดันในแง่บวกที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในมนุษย์นั้น เกี่ยวข้องกับ 7 ด้านด้วยกัน ซึ่งทั้ง 7 ด้านนี้ เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกด้านของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ให้เป็นสังคมในโลกใบนี้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *