คนไทย 1 ใน 5 มีปัญหา ‘จิตเวช’ เหตุจากความเครียด

คนไทย 1 ใน 5 มีปัญหา “จิตเวช” เหตุจากความเครียด

นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวระหว่างปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ถึงเวลาสร้างคนไทยให้มีพลังใจดี” ว่า ปัญหาสุขภาพจิตกำลังลุกลามมากในประเทศไทย จากการสำรวจของกรมสุขภาพจิตพบว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้านจิตเวชประมาณ 1 ใน 5 คนของคนไทยทั้งหมด หรือประมาณปีละ 1 ล้านคน โดยเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลด้านจิตเวชราวปีละ 8 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตมาจากความเครียด ที่ไม่สามารถหาทางออกได้ ทั้งนี้ ปัญหาสุขภาพจิตมักเกิดจากผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ โดยในปี 2550 พบว่าผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนไทยเกิดจากปัญหาความขัดแย้งหลายด้าน อาทิ ปัญหาทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ หนี้สิน ปัญหาสังคม ยาเสพติดต่างๆ และปัญหาบุคคลหรือครอบครัว รวมทั้งปัญหาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งผลให้คนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะคน 3 จังหวัด ต่างตื่นกลัวและหวาดระแวง หากไม่มีการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนอย่างแน่นอน สิ่งสำคัญต้องรู้จักสร้างพลังใจ ให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้

“ทุกคนต้องรู้จักปรับตัว อย่าเครียด โดยต้องพยายามมองโลกในแง่บวก คิดว่าทุกปัญหามีทางออก เชื่อมั่นในสิ่งที่ควรศรัทธา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเอง โดยอาจยึดหลักต้นแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจในแง่ของการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เพราะเมื่อดำเนินชีวิตด้วยวิถีดังกล่าวก็ไม่ต้องกังวลถึงปัญหาหนี้สิน” นพ.ม.ล.สมชายกล่าว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *