ข้อมูลที่ดินสำหรับคนต่างด้าว

ข้อมูลที่ดินสำหรับคนต่างด้าว

การตรวจสอบและสอบสวนกรณีมีหตุสงสัยว่ามีการถือครองที่ดินไว้แทนคนต่างด้าว (ที่ มท 0515.2/ว 33668 ลว 16 พ.ย. 2552) Thai  
ขอความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม (ที่ มท 0515.2/ว 2865 ลว 2 ก.ย. 2552) Thai  
มาตรการป้องกันการถือที่ดินแทนคนต่างด้าว (ที่มท 0515.2/ว 23613 ลว 21 ส.ค. 2552) Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของรัฐบาลต่างประเทศ(สถานเอกอัครราชทูต) (ที่ มท 0515/ว 22539 ลว 25 ส.ค. 2551) Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น (ที่ มท 0515/ว 2227 ลว 21 ก.ค. 2551) Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น (ที่ มท 0515/ว 2430 ลว 21 ก.ค. 2549) Thai  
บริษัทบริหารสินทรัพย์ขอได้มาซึ่งที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด (ที่มท 0515/ว 19658 ลว 25 ก.ค.2551) Thai  
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวและนิติบุคคล
ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว พ.ศ. 2547
Thai  
ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว Thai  
สรุปการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว

Acquisition of Land by Alien,

Thai English
มาตรการบังคับและลงโทษในการถือที่ดินแทนคนต่างด้าว
Enforcement and Punishment Measures in Land Holding as an Agent for an Alien
Thai English
สรุปการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าว
Acquisition of Condominium Unit by Alien
Thai English
การได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของคนต่างด้าว และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว

Application For Acquisition of Land or Condominium Units by
Aliens And Persons Connected With Aliens

Thai English
สรุปการเช่าที่ดินของคนต่างด้าวเพื่อพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
Hire of Immovable Property for Commerce and Industry by Alien
Thai English
การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว

The Acquisition of Land for Residential Purpose by Aliens

Thai English
ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว Thai  
การจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว Thai  
การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของคนสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 93
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว Thai  
หลักฐานที่คนต่างด้าวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวต้องนำมาแสดงเพื่อขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิในห้องชุด Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๒๐๑๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ Thai  

ที่มา : กรมที่ดิน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *