ขับเคลื่อนองค์กรด้วย “วิสัยทัศน์”

ขับเคลื่อนองค์กรด้วย “วิสัยทัศน์”

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด

“วิสัยทัศน์” เป็นเรื่องที่กล่าวกันมาเป็นเวลานานถึงความสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งใจทั้งในด้านผลกำไรและภาพรวมของการเจริญเติบโตภายในองค์กร ดังผลการวิจัยมากมายที่พิสูจน์แล้วว่าองค์กรใดที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง โดยมีพื้นฐานมาจากการมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกันในบริษัทนั้นจะมีผลดำเนินงานที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดอย่างมากฃ

อย่างไรก็ตามเรากลับพบว่าสภาพการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบันกลับหลงลืมและละเลยความสำคัญในการสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กรไปอย่างน่าเสียดายไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาครัฐหรือเอกชน ดังเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่ล้มเหลวขององค์กรต่าง ๆ อาทิ

…องค์กรภาครัฐที่ฝากผลงานอันแสดงถึงความไร้วิสัยทัศน์ผ่านโครงการต่าง ๆ มากมายที่ผลาญงบประมาณชาติไปมากมายโดยหาประโยชน์ไม่ได้

…องค์กรภาคธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในโลกปัจจุบันจนต้องปิดตัวไปอย่างมากมาย

สาเหตุสำคัญอาจเนื่องมาจากความหลงลืม ละเลย หรือมัวสาละวนกับการทำงานตามระบบ ให้สำเร็จไปวัน ๆ โดยไม่ได้มองไปถึงภาพอนาคตว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน สิ่งที่องค์กรกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนั้น มีความสอดคล้องและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไม่ ส่งผลให้องค์กรจำนวนมากเพิกเฉยในความสำคัญของการสร้างวิสัยทัศน์ภายในองค์กร จนต้องเผชิญหน้ากับผลการดำเนินงานที่ล้มเหลวดังเห็นได้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วการมีวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จในโลกยุคปัจจุบัน ผู้บริหารที่ขาดวิสัยทัศน์จะไม่สามารถปรับตัวและนำองค์กรเพื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้และส่งผลต่อความล้มเหลวในที่สุด

“วิสัยทัศน์” เปรียบได้กับ ภาพแห่งความใฝ่ฝัน ความต้องการในอนาคตที่เห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ตระการตา สะท้อนความคิดเชิงรุก และเชื่อมั่นว่าภาพนั้นสามารถเป็นไปได้ จนส่งผลเป็นการลงแรงกระทำอย่างมุ่งมั่นจนกว่าจะสำเร็จ

องค์กรใดที่เห็นคุณค่าของการมีวิสัยทัศน์องค์กรนั้นย่อมสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีพลังในการดำเนินการให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ โดยความสำคัญของวิสัยทัศน์ที่มีต่อองค์กรนั้นได้แก่

เกิดการดึงดูดคนที่มีความสามารถมาร่วมองค์กร คนจำนวนมากชอบเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำจึงต้องการการนำทิศทาง องค์กรใดมีผู้นำที่มีมีวิสัยทัศน์องค์กรนั้นย่อมดึงดูดคนที่มีคุณภาพให้อยากมาร่วมผูกพันตัวและทำงานร่วมกัน

เกิดพลังขับเคลื่อนองค์กร องค์กรที่มีวิสัยทัศน์จะเป็นองค์กรที่ทรงพลังเพราะสมาชิกในองค์กรแต่ละคนจะมีจุด focus ในการทำงานอย่างชัดเจนและสามารถทุ่มพลังลงไปได้อย่างตรงจุด รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเต็มไปด้วยความคาดหวังและรู้ว่าจะต้องทำสิ่งใด

เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร วิสัยทัศน์เป็นภาพชัดที่เป็นจุดสนใจและเป็นดังจุดสูงสุดของการทำงาน องค์กรใดมีวิสัยทัศน์ย่อมเป็นการรวมใจคนในองค์กรไปยังจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีความรู้สึกร่วมหากองค์กรไปถึงความสำเร็จ

เกิดการวางแผนและจัดระบบงาน เนื่องจากวิสัยทัศน์ส่งผลให้เรารู้ว่าควรไปทิศทางใดที่ชัดเจน ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กรในการริเริ่มการวางแผนงานต่าง ๆ ทั้งแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบัติงาน (Operational Plan) เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์นั้น รวมทั้งส่งผลให้การจัดเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังของสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดการประเมินองค์กรในทางปฏิบัติ องค์กรที่มีภาพวิสัยทัศน์ชัดเจนย่อมส่งผลดีต่อการประเมินองค์กรในระยะต่าง ๆ เนื่องจากวิสัยทัศน์ที่ชัดย่อมส่งผลให้เรามีมาตรฐานการประเมินที่ชัดตามไปด้วย อาทิ มีอะไรที่ขาดหายไป อะไรที่ต้องแก้ไขพัฒนา ส่งผลให้องค์กรมีการประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อไปสู่ภาพวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็ว

เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งใจโดยมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบว่ามีความผิด มีความบกพร่อง ย่อมคิดวิธีป้องกันจากสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตได้ รวมทั้งการแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าวิสัยทัศน์ที่ตั้งใจไว้จะบรรลุผลสำเร็จ

นอกจากนี้องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ยังส่งผลดีต่อสมาชิกในองค์กรด้วยเช่นกัน กล่าวคือ

กระตุ้นให้สมาชิกมีเป้าหมายส่วนตัวในการทำงาน วิสัยทัศน์สามารถเกิดได้จากการรับทอดวิสัยทัศน์จากผู้อื่น ดังนั้นหากองค์กรใดมีวิสัยทัศน์สมาชิกในองค์กรย่อมได้รับวิสัยทัศน์ขององค์กรมาเป็นของส่วนตัวด้วย การทำงานในองค์กรที่มีวิสัยทัศน์จึงเป็นกำไรชีวิตเพราะทำให้เราเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตอันนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและในภาพรวมขององค์กร

สมาชิกได้ขยายศักยภาพจนเต็มความสามารถ การมีวิสัยทัศน์เป็นการสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้เรามีความพยายามมากกว่าปกติในการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ วิสัยทัศน์ทำให้คนต้องเหยียดออกและทำเต็มศักยภาพ หากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้มีความยิ่งใหญ่และชัดเจนมากเพียงใดยิ่งส่งผลเป็นแรงผลักดันให้เราขยายศักยภาพในชีวิตอย่างเต็มที่เต็มกำลังมากขึ้นเท่านั้น โดยองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ย่อมส่งผลให้สมาชิกในองค์กรถูกกระตุ้นให้เหยียดความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาใช้อยู่ตลอดเวลาอันเป็นการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

สมาชิกมุ่งมั่นทำงานจนวิสัยทัศน์สำเร็จ วิสัยทัศน์ทำให้มองไปยังภาพอนาคตที่สดใสที่วางไว้ และไม่จับจ้องสาละวนอยู่กับปัญหาต่าง ๆ ที่มารุมล้อมรอบด้าน แต่มุ่งมั่นฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไม่ลดละ เช่นเดียวกับม้าแข่งที่ถูกสวมหน้ากากให้มองข้างหน้าอย่างเดียวแม้มันอาจวิ่งจนหกล้มลงระหว่างการแข่งขันแต่มันจะลุกขึ้นและมองไปยังเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าและวิ่งต่อไปจนเข้าเส้นชัย

วิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรทุกแห่งที่ปรารถนาความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรใดที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตและตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจนย่อมได้เปรียบในการสร้าง “แรงดึงดูด” ในการผนวกคนมากมายให้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อร่วมกันสร้าง “แรงขับเคลื่อน” นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *