ขอบเขตของงานด้านแรงงานสัมพันธ์ที่แท้จริง

ขอบเขตของงานด้านแรงงานสัมพันธ์ที่แท้จริง

ตอนเริ่มงาน HR ใหม่ๆ คำถามหนึ่งที่ผู้เขียนพยายามหาคำตอบให้ตัวเองก็คืองานด้านแรงงานสัมพันธ์มีขอบเขตแค่ไหน ซึ่งหลายครั้งผู้เขียนก็พยายามค้นคว้าจากหนังสือต่างๆ แต่ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกฏหมายแรงงานสัมพันธ์ และ สหภาพแรงงาน ซึ่งก็มีเนื้อหาหนักไปในทางการอธิบายข้อกฏหมายดังกล่าว ซึ่งก็ไม่ใช่คำตอบที่เราในฐานะนักบริหารทรัพยากรบุคคลพยายามค้นหาอยู่ หลังจากนั้นเมื่อทำงานมาระยะหนึ่งก็พบว่างานด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์หรือที่ปัจจุบันพยายามเรียกว่าพนักงานสัมพันธ์นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มงานใหญ่ๆ สองด้านคืองานระเบียบวินัย กฏหมายแรงงานและงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและบริษัทนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างงานในแต่ละด้านดังนี้
1. งานระเบียบวินัยและกฏหมายแรงงาน เป็นงานที่เน้นในเรื่องการควบคุมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฏกติกามารยาทของบริษัทโดยมีกฏหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกรอบกติกาขั้นต้น ทั้งนี้โดยธรรมชาติของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมในระดับครอบครัว บริษัทหรือระดับประเทศ การอยู่ร่วมกันก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดา ทำให้ต้องมีการกำหนดกฏระเบียบไว้เป็นแนวทางนั่นเอง ทั้งนี้รวมถึงบทบาทในการให้คำแนะนำแก่บริษัทให้ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างงานที่ HR ต้องเข้าไปมีบทบาทในเรื่องดังกล่าวเช่น
– การจัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน
– การสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท
– การสอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน
– การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน
– การรับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน
– การปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานอื่นๆ เช่นกฏหมายประกันสังคม กฏหมายกองทุนเงินทดแทน กฏหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฏหมายเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
2. งานด้านการส่งเสิรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท เป็นงานอีกด้านหนึ่งที่ HR จะต้องเข้ามามีบทบาทในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลากรภายในบริษัท ซึ่งเป็นบทบาทใหม่ของ HR ในปัจจุบัน ในขณะที่บทบาทเดิมคือการควบคุมระเบียบวินัยตามที่ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น สำหรับภาระกิจของ HR ในส่วนนี้ที่มีการปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปเช่น
– การส่งเสริมกิจกรรมชมรมพนักงาน
– การส่งเสริมกีฬาภายในบริษัท
– การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาศพิเศษต่างๆ
– การจัดทำวารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ภายในบริษัท
– การจัดกิจกรรมร่วมกันภายนอกบริษัทเช่นการบริจาดสิ่งของช่วยเหลือเด็ก คนพิการ
– การจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์เช่น Walk Rally , ค่ายเยาวชน
– การจัดกิจกรรมวันครอบครัว เป็นต้น ทั้งในในปัจจุบันกำลังมีเทคนิคใหม่ที่มีการประยุกต์จากแนวคิดทางการตลาดเพื่อนำมาใช้ส่งเสริมความสัมพันธ์กับพนักงาน นั่นคือเรื่อง CRM ( Customer Relation Management ) โดยมองว่าพนักงานก็คือลูกค้าภายในบริษัทที่องค์กรจะต้องจัดการบริหารความสัมพันธ์เหมือนกับลูกค้าภายนอกบริษัท ซึ่งเป็นเทคนิคที่น่าสนใจและผู้เขียนจะได้นำเสนอในโอกาศต่อไป
โดยสรุปจะเห็นได้ว่างานด้านแรงงานสัมพันธ์จะแบ่งออกเป็นสองด้านใหญ่ๆ คืองานการควบคุมพนักงานและงานด้านส่งเสริมพนักงาน ซึ่ง HR จะต้องแสดงบทบาทดังกล่าวให้ครบทั้งสองด้านเพื่อให้บริษัทของท่านมีทั้งความสงบสุขและความรักสามัคคีซึ่งกันและกันอย่างสมดุล

ที่มา : www.readypremium.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *