กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ

กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ
• คุณภาพชีวิต
ลดการติดหวัด 2009

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในรอบ 9 เดือน พบผู้ป่วยลดลงจากปี 2551 เกือบ 50,000 ราย แต่ยังพบราวร้อยละ 60 มีพฤติกรรมเสี่ยง

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษก สธ. เปิดเผยว่า ในรอบ 9 เดือน สำนักระบาดวิทยา รายงานทั่วประเทศพบผู้ป่วย 950,979 ราย เสียชีวิต 66 ราย ประมาณ 1 ใน 3 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เกือบร้อยละ 60 อายุ 15 ปีขึ้นไป และเมื่อเทียบกับปี 2551 ในช่วงเดียวกัน พบว่าจำนวนผู้ป่วยปีนี้ลดลง 47,259 ราย หรือลดลงร้อยละ 4 ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์ให้ประชาชนกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือก่อนกินอาหาร ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น เดือนกรกฎาคม 2551 มีผู้ป่วย 107,052 ราย ปี 2552 มีผู้ป่วย 88,899 ราย

ด้านนางเพ็ญศรี เกิดนาค ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวว่า ในปี 2552 ได้เฝ้าระวังพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยสุ่มสำรวจกลุ่มอายุ 15-60 ปี ทั่วประเทศ 1,520 คน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง และมาตรการปรับแก้พฤติกรรมเสี่ยง พบว่า ในภาพรวมร้อยละ 75 มีความรู้เรื่องอุจจาระร่วงอย่างถูกต้อง แต่ถ้าเป็นผู้ที่เคยป่วยจากโรคนี้มาแล้ว จะมีความรู้ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 78 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องอันดับแรก ได้แก่ ถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 88 เก็บอาหารในที่ปลอดหนู แมลงวัน หรือสัตว์อื่นๆ ร้อยละ 75 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้การป้องกันโรคในระดับดีก็ตาม แต่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด โดยมีการแยกใช้เขียงและมีดหั่นอาหารดิบและสุกทุกครั้งเพียงร้อยละ 31 ล้างมือด้วยสบู่ก่อนกินอาหาร ร้อยละ 39 ใช้ช้อนกลางตักอาหารเมื่อกินร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 41 และอุ่นอาหารค้างคืนก่อนกิน ร้อยละ 44 เท่านั้น

ที่มา : นสพ.มติชน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *