กำจัดลูกน้ำทุกอาทิตย์ พิชิตไข้เลือดออก

กำจัดลูกน้ำทุกอาทิตย์ พิชิตไข้เลือดออก
• คุณภาพชีวิต
ผู้ว่ากทม.เน้นยึดหลัก 5 ป. สกัดยุงลาย

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาและยังไม่มีวัคซีนป้องกันการเกิดโรคการแพร่ระบาดของโรคเกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค อีกทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ไข้เลือดออกมีการระบาดตลอดทั้งปี ซึ่งวิธีการที่ง่ายสุดในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก คือ การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โดยใช้ “หลัก 5ป.” ซึ่งเป็นวิธีทางกายภาพที่จดจำและนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆ ด้วยตนเอง

“หลัก 5 ป. – ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ” คือ วิธีการง่ายๆ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง

ปิด คือ ปิดฝาภาชนะ เช่น โอ่งน้ำ เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

เปลี่ยน คือ เปลี่ยนน้ำในภาชนะกันไม่ให้ยุงลายไปวางไข่

ปล่อย คือ ปล่อยปลาให้กินลูกน้ำยุงลาย

ปรับ คือ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นการกำจัดขยะและเศษวัสดุต่างๆ ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธ์รอบๆ บ้าน

ปฏิบัติ คือ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์

กรุงเทพมหานครโดยการนำของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกจึงเร่งดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม 5ป. ในสถานที่ทำงานเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สถานที่ทำงานอื่นๆ โดยคัดเลือกสำนักงานเขตนำร่องปลอดลูกน้ำยุงลาย 5 แห่ง ได้แก่ เขตปทุมวัน บางซื่อ พระโขนง ราชเทวีและป้อมปราบศัตรูพ่าย ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์สถานศึกษาในระดับมัธยม สังกัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่งคือ โรงเรียนวัดไชยมงคล สถานศึกษาเอกชน 2 แห่ง คือ โรงเรียนราชินีบน, และโรงเรียนพระมหาไถ่ พร้อมด้วยสถานประกอบการ 1 แห่ง คือ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เมื่อเร็วๆ นี้ กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้องด้วยตนเอง ภายใต้คำขวัญในการรณรงค์คือ “Do it right by you – กำจัดลูกน้ำทุกอาทิตย์ พิชิตไข้เลือดออก” เพื่อให้กรุงเทพมหานครปลอดไข้เลือดออกและลดอัตราการป่วยให้อยู่ในระดับไม่เกิน 80 ต่อประชากรแสนคน รวมทั้งมีอัตราการตายไม่เกินร้อยละ 0.12 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด ตามโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย “Dengue Free Bangkok”

ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมทั้งในบริเวณบ้าน และที่สาธารณะในชุมชนอยู่เสมอ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหากทุกครอบครัวนำหลักการนี้ไปใช้ให้เป็นกิจวัตรประจำครอบครัวและใช้ในชีวิตประจำวันทุกสถานที่ ก็จะช่วยให้โรคไข้เลือดออกลดการแพร่ระบาดลงได้ ทำให้กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองน่าอยู่ที่ปราศจากโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *