การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา

การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา

การขอได้มาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลาม ตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ที่ มท 0515/ว19541 ลว 16 ก.ค.2550) Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก(วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค)(ที่ มท 0515/ว 22945 ลว 27 ส.ค. 2551) Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอารามตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักรตามมาตรา 84 แห่งประมาวลกฎหมายที่ดิน Thai  

ที่มา : กรมที่ดิน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *