การโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ลูกจ้าง

การโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ลูกจ้าง

การโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้าง เป็นอำนาจในการบริหารจัดการของนายจ้าง แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้
1. ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างว่า ห้ามนายจ้างโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ลูกจ้าง
2. ผลของการโยกย้ายสับเปลี่ยนนั้นต้องไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับลดลง
3. ตำแหน่งที่ถูกโยกย้ายไปนั้นต้องไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิม
4. ค่าจ้างที่จะได้รับหลังจากการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่แล้วจะต้องไม่ลดลง
ข้อสังเกต
 การทำสัญญาจ้างโดยปกติทั่วไป หากมีการกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง หรือเป็นการเจาะจงอย่างชัดเจนว่า จะรับลูกจ้างเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งงานใดตำแหน่งหนึ่งเป็นการเฉพาะตลอดไป เช่น ตำแหน่งงานที่เป็นวิชาชีพพิเศษ หรือผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้าน กรณีเช่นนี้ หากในสัญญาผูกมัดกันไว้เช่นนั้น การที่นายจ้างจะไปโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่โดยลูกจ้างไม่ยินยอมด้วย ก็อาจเป็นการ “ผิดสัญญาจ้าง” ได้
 “สัญญาจ้าง” ต่างจาก “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” เพราะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เป็นสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างทั้งหมด แต่สัญญาจ้างเป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ละคน
 อำนาจในการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้าง เป็นอำนาจในการบริหารจัดการของนายจ้าง ดังนั้น นายจ้างจึงต้องพยายามสงวนสิทธินี้เอาไว้ ไม่ควรยินยอมหรือทำข้อตกลงสภาพการจ้างในการที่จะจำกัดอำนาจของตนเองในเรื่องนี้ไว้อย่างยิ่ง
ที่มา : http://www.one-stophr.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *