การอ่านเร็วเพื่อความเข้าใจ.

ไพฑูลย์ ธรรมแสง. “ การอ่านเร็วเพื่อความเข้าใจ. ” วิทยาจารย์. 84,7 ( กรกฎาคม 2529 ) : 59-63.

การอ่านเร็วเป็นทักษะที่ควรฝึกให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ทักษะที่เกิดขึ้นจะติดตัวไปกระทั่งถึงเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และต่อไปตลอดชีวิต เมื่อมีทักษะแล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในการอ่านเพื่อแสวงหาความรู้และความบันเทิงได้อย่างสะดวก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ครูมักจะสนใจว่านักเรียนของตนอ่านเข้าใจเพียงใด อ่านได้ความว่าอย่างไรมากกว่าที่จะสนใจว่านักเรียนอ่านได้เร็วเพียงใด การอ่านเร็วมีหลายแบบจำแนกได้ตามจุดมุ่งหมายในการอ่าน การอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญของเรื่องเรียกว่า การอ่านอย่างคร่าว ๆ แต่ถ้าผู้อ่านต้องการอ่านสิ่งที่ต้องการค้นหาโดยเฉพาะเรียกว่า การอ่านอย่างผ่าน ๆ การอ่านเร็วทั้ง 2 แบบนี้โรงเรียนควรจะให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน เพราะเป็นทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน วิธีฝึกอ่านเพื่อเพิ่มอัตราความเร็วมีหลายวิธีดังนี้ 1. เริ่มฝึกหัดโดยการอ่านหนังสือที่ง่าย และสนุก 2. ฝึกหัดอย่าสม่ำเสมอ 3. อ่านเพื่อมุ่งหวังเพิ่มความเร็ว 4. กำหนดเวลาที่ใช้ในการอ่านให้แน่นอน 5. อ่านเพื่อจับใจความตลอดเวลา 6. ศึกษาคำศัพท์ให้มาก 7. พยายามปรับปรุงการเคลื่อนไหวของสายตา 8. อย่าอ่านออกเสียง 9. ทำบันทึกผลความก้าวหน้า และการอ่านไปจดไปจะทำให้การอ่านช้าลง การขีดเส้นใต้ของข้อความที่เห็นว่าสำคัญก็ทำให้การอ่านช้าลงได้เหมือนกันเพราะต้องย้อนกลับ ถ้าเป็นหนังสือส่วนตัว เมื่อต้องการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตตรงที่สำคัญ ควรขีดเส้นตามริมหนังสือตามแนวตั้ง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *