การสิ้นสุดการเป็นกรรมการบริษัท

การสิ้นสุดการเป็นกรรมการบริษัท

เคยไหมครับ ที่ว่าเราเองเคยเป็นกรรมการบริษัทอยู่ ต่อมาวันหนึ่ง เราได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าชื่อของเรายังคงปรากฏเป็นกรรมการของบริษัทอยู่ ซึ่งทำให้บุคคลภายนอกที่มาเห็นหนังสือรับรอง เข้าใจว่าเรายังคงเป็นกรรมการบริษัท หรือบางครั้ง ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคม ก็กลายเป็นว่า การที่บริษัทไม่ยอมดำเนินการเปลี่ยนแปลง ไม่จดทะเบียนเราออกจากการเป็นกรรมการบริษัทก็เพราะว่าชื่อของเราเป็นชื่อที่สามารถใช้ได้ และบริษัทอาจจะยังอ้างได้ว่าเรายังคงเป็นกรรมการบริษัทอยู่ ซึ่งแต่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (“ปพพ.”) ไม่ได้มีการกำหนดไว้ถึงกรณีที่กรรมการลาออกครับ ว่าบริษัทจะต้องกระทำการอะไรบ้าง มีแต่กรณีที่มีการตั้งกรรมการเข้าใหม่ครับ ซึ่งมาตรา 1157 บอกว่าจะต้องมีการจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการตั้งกรรมการใหม่ดังกล่าว
คราวนี้ พอไม่มีกฎหมายบอกว่าต้องมีการแจ้งกรรมการออกภายในเมื่อใด แล้วเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นขึ้น กรรมการที่ลาออกไปแล้วก็เดือดร้อนน่ะสิครับ เพราะยังมีชื่อเป็นกรรมการอยู่ แต่ว่าปัญหาดังกล่าวถือว่าในที่สุดก็หมดไปครับ เมื่อมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมปพพ. (ฉบับที่15) พ.ศ. 2549 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 17 ก ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 โดยมีการเพิ่มมาตรา 1153/1 มา ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให ยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท” นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรา 1157 ที่เรากล่าวถึงข้างต้นครับว่า “เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ใหบริษัทนําความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง” ดังนั้น ต่อไปนี้ ท่านกรรมการที่ลาออกจากบริษัทแล้ว สามารถสบายใจได้ครับว่าบริษัทมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องการลาออกของกรรมการต่อหน่วยงานราชการ นั่นคือ บริษัทไม่สามารถนำชื่อของท่านไปใช้ประโยชน์อื่นใดๆได้อีกครับ
ประเด็นต่อเนื่องคือ หากว่าบริษัทไม่ยอมดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นล่ะ ผลจะเป็นอย่างไร ซึ่งในส่วนนี้ ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ ก็ได้มีการกำหนดไว้ครับว่าเมื่อบริษัทมีหน้าที่แล้วบริษัทไม่กระทำการตามหน้าที่คือไม่ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการออกจากตำแหน่ง ถือว่าบริษัทนั้น มีความผิดและต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
เห็นหรือไม่ครับว่าสิทธิของท่าน บางครั้ง อาจจะถูกละเลยไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม ท่านก็คงต้องดูแลสิทธิของท่านให้ดีครับ ในส่วนของเราคงต้องแนะนำท่านว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทใดๆก็ตาม ห้ามนิ่งนอนใจครับ อย่าลืมลองตรวจสอบกับทางกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ด้วยว่าบริษัทได้ดำเนินการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อท่านออกจากการเป็นกรรมการแล้วหรือยัง หากว่ายัง อย่าลืมรักษาสิทธิของท่านด้วยครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *