การมองโลกในแง่ดีมองอย่างไร

การมองโลกในแง่ดีมองอย่างไร
การมองตนเอง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และศัตรูในแง่ดี
การดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้นได้ใช้ความคิดมาช่วย
ในการตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในบางครั้งการมองโลกโดยใช้ความคิดนี้ ก็อาจจะมีมุมมองได้
หลายด้าน เช่น ทางด้านบวกและทางด้านลบ การมองโลกใน
ลักษณะเช่นนี้ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาทางจิตใจ
เป็นต้นว่า ถ้ามองโลกในแง่ดีก็จะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดในด้าน
ดีโดยทำให้การแสดงออกของคน ๆ นั้นมีความสุขต่อการดำเนิน
ชีวิตได้ แต่ในทางกลับกันถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็จะส่งผลมายัง
ความรู้สึกนึกคิดทำให้จิตใจเกิดความวิตกกังวล ขาดความสุข
และอาจจะทำให้มองคนรอบข้างอย่างไม่เป็นมิตรได้ ฉะนั้น
การมองโลกในแง่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตควร
มีหลักอย่างไร ลองฟังความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปว่าเขามีความ
เข้าใจกันอย่างไรดูบ้าง
การมองโลกในแง่ดี หมายถึงมองสิ่งต่าง ๆ หรือมอง
ปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในทางที่ดี ในทางบวกไม่ใช่ในทางลบ มีผล
ต่อสุขภาพจิตของเราด้วย มองสิ่งรอบข้าง รอบตัวเรา และมองดู
คนรอบข้างด้วย รวมทั้งมองตัวเราเองด้วย
การมองตนเอง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และศัตรูในแง่ดี
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างไร
การมองโลกในแง่ดีส่งผลต่อจิตใจตัวเราเองในแง่ของความสุขใจ และยังส่งผลให้มีมุมมองต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง
ในแง่ดีด้วย แต่ในบางครั้งเคยมีบางท่านบอกว่าเขารู้สึกไม่เข้าใจตัวเอง เช่น เวลาที่คิดจะทำอะไรสักอย่าง เขามีความกลัวว่าจะทำสิ่ง
นั้นไม่ดี คือมีความกลัวไปเอง ตรงนี้ทำไมเราถึงต้องมองตัวเราเองในแง่ที่ไม่ดีด้วย เพราะว่าคนเรานั้นถูกประสบการณ์ในอดีตที่ผ่าน
มาสอนเรา เราเคยมองอะไร เคยมองแต่สิ่งนั้นตลอด ถ้าเราฝึกมุมมองใหม่เราจะสามารถเปลี่ยนได้ ความจริงธรรมชาติในตัวเรามี 2 ด้านเสมอ เหมือนกับเหรียญที่มี 2 ด้าน คือด้านหัว กับด้านก้อย ในอดีตที่ผ่านมาถูกฝังให้มองแต่ด้านหัว ก็จะมองอะไรด้านหัวหมด ไม่มองอีกมุมของด้านก้อย ทำให้เรามองในด้านเดียว ดูถูกตนเองไม่สบายใจกับตนเอง
การมองโลกในแง่ดีมองอย่างไร บทความของรศ. ดร.ปรีชา วิหคโต
การที่เลือกบทความนี้มาเพราะว่า….ตอนนี้เพื่อนร่วมงานของเราไม่มีการพูดคุยกัน….นั่นแสดงว่าเค้ากำลังมองอยู่ในแง่ร้ายใช่หรือไม่………
แล้วเค้าและเราพร้อมทั้งเพื่อนร่วมงานคนอื่นจะทำงานอย่างมีความสุขกันได้อย่างไร………….
และคงเป็นข้อให้เราคิดต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป……….
หากใครมีข้อเสนอแนะดีๆ ก็แนะนำมาได้นะคะจะนำมาปรับใช้……..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *