การพูดเล่าเรื่อง

การพูดเล่าเรื่อง
เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นทราบ ผู้เล่าต้องสามารถถ่ายทอดเรื่องให้ผู้อื่นรับทราบได้ดี เกิดการเข้าใจที่ถูกต้อง และประสบผลสำเร็จดังที่ต้องการในขณะเดียวกัน หากเล่าเรื่องไม่เป็น การถ่ายทอดเรื่องราวผิดพลาด ผู้ฟังไม่เข้าใจหรือเกิดการเข้าใจผิด จะก่อให้เกิดผลเสียหายได้
วิธีการเล่าเรื่อง
๑. การเริ่มเรื่อง เป็นการกล่าวนำเรื่อง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ เเละเป็นการช่วยนำสู่ประเด็นสำคัญของเรื่อง โดยอาจจะยกคำพูดหรือคำสุภาษิตที่ตรงกับเนื้อหาของเรื่องมากล่าวนำให้น่าสนใจ
การเริ่มเรื่องไม่ควรพูดยาวหรือสั้นเกินไป เพียงแต่กล่าวนำเรื่องให้ผู้ฟังสนใจที่จะฟังเรื่องราวที่จะเล่าเท่านั้น
๒. การเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง เป็นการเล่าเนื้อเรื่องทั้งหมดโดยเรียงลำดับเหตุการณ์ให้เป็นไปตามขั้นตอน ไม่เล่าข้ามไปข้ามมาทำให้ผู้ฟังจับใจความไม่ได้
ในการเล่าเรื่อง อาจยกตัวอย่างประกอบให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามหรือผู้ฟังมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น รู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นตามเนื้อเรื่องที่เล่า
๓. การสรุปเรื่อง เมื่อเล่าเรื่องจบ ผู้เล่าอาจสรุปเรื่องโดยกล่าวอ้างคำพูด คำคม สุภาษิต ที่สอดคล้องกับประเด็ยสำคัญของเรื่อง เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจในเรื่องนั้น
หลักการเล่าเรื่อง
๑. มีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยเตรียมเรื่องที่จะพูดให้ดี
๒. เรียงลำดับความสำคัญและสรุปความของเรื่องที่เล่า
๓. พูดออกเสียงให้ชัดเจน เสียงไม่ดังหรือค่อยจนเกินไป รู้จักใช้น้ำเสียงในการเเสดงความรู้สึกอันควรตามวาระต่าง ๆ
๔. ใช้ภาษาพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะเเละบุคคล
๕. มีบุคลิกท่าทางในการพูดเหมาะสม
ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๖. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *