การพัฒนาบุคลากร HRD"

“การพัฒนาบุคลากร HRD”่

สิ่งที่เราให้เขาทุกคนได้มากกว่าเงินก็คือ “ใจ” ใจที่มาจากการได้ทำกิจกรรมของการ “ให้” คืนสู่สังคมร่วมกัน
ที่โตชิบาเราจะเตือนสติพนักงานอยู่เสมอว่า เรามีแผ่นดินอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะคนรุ่นก่อนได้สร้างและดูแลรักษาเอาไว้ให้ วันนี้จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงาม ความเป็นชาติไทย และพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป ถ้าเราอยากเห็นสังคมที่ดีอย่างที่เราต้องการ เราก็ต้องสร้างสังคมที่เราต้องการขึ้นมาด้วยมือของเรา การสร้างสังคมคือการมีส่วนช่วยสร้าง ช่วยสนับสนุนให้สังคมได้ดำเนินไปในแนวทางที่ถูกที่ควร กิจกรรมเพื่อสังคมจึงเป็นการ “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เป็นหน้าที่พลเมืองของพวกเราชาวโตชิบาทุกคน

นอกเหนือจากการที่เราได้ทำหน้าที่ตามความตั้งใจแล้ว กิจกรรมเพื่อสังคมยังทำให้เกิดความรักสามัคคีในองค์กร ความภูมิใจในงานที่ทำที่สามารถทำให้เขามีส่วนร่วม ความสุขใจร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ได้สร้างความผูกพันทางใจระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทนจำหน่าย ทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม และยังเป็นโอกาสที่ให้พนักงานได้พัฒนาขีดความสามารถของตัวเอง รวมทั้งเป็นเวทีที่ทำให้ผู้บริหารได้ค้นพบความสามารถพิเศษของผู้ร่วมงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม บริษัทโตชิบา ประเทศไทย นั้น เราเลือกที่จะทำทางด้าน .ศิลปะและวัฒนธรรม เพราะโลกปัจจุบันเห็นความสำคัญทางด้านวัตถุเป็นใหญ่จิตใจเป็นเรื่องรอง ศิลปะช่วยสร้างให้คนเห็นคุณค่าของจิตวิญญาณ มีจิตใจที่อ่อนโยนเห็นคุณค่าของ ธรรมชาติ และความเป็นมนุษย์ การศึกษา เพราะคนคือหัวใจของทุกอย่าง การสร้างคนต้องมาจากการศึกษา นอกเหนือไปจากการสร้างจิตใจ การศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน สิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนร่วมในการสร้างสินค้าที่เป็นขยะพิษ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องไม่หยุดยั้งในการพัฒนาสินค้าให้รักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานมากที่สุด และต้องทำกิจกรรมช่วยรักษา หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน เรามีการจัด “การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ปีนี้เป็นปีที่ 19 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลแก่ศิลปินเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี มีศิลปินน้อยใหญ่เข้าร่วมจากทุกภาคของประเทศ ปีละกว่า 3,000 คน

นอกจากนั้นยังมีการนำผลงานรางวัล ไปจัดนิทรรศการสัญจรยังต่างจังหวัดทุกปี ล่าสุดมีโครงการ “Art for All ประตูสู่จินตนาการ” นำศิลปะไปบำบัดนักโทษในเรือนจำ เรามีการมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา
“โครงการเรา รักโรงเรียนกับโตชิบา” ให้นักเรียน และโรงเรียนที่ขาดแคลนทุกจังหวัดทั่วประเทศทุกปี รวมถึงการมอบทุน “มูลนิธิโตชิบา-ไทย” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้ศึกษาตั้งแต่ปี 1 จนจบปีสุดท้าย โดยไม่มีพันธะใดใด และมีการปลูกป่าชายเลน และป่าอื่นๆ โดยตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พนักงานบริษัท และทำกิจกรรมค่ายครู และเยาวชนอนุรักษ์พลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม สุดท้ายที่พวกเราภูมิใจมากคือ โครงการ “ชั่วโมงนี้เพื่อเด็ก” ของสภาเยาวชน ที่ คุณหญิงณัฐิกา อังอุบลกุล ได้ผลักดันให้พนักงานขององค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการช่วย พัฒนาเยาวชนของชาติโดยบริจาคเงินเดือนจากการทำงานหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งปีให้กับโครงการ มีพนักงานจำนวนมากของบริษัทในเครือโตชิบาประเทศไทยทั้งหมดได้ร่วมบริจาค และปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่เราจะทำโครงการนี้ต่อ เงินที่ได้ สมทบกับเงินของผู้บริหาร ได้นำไปทำโครงการเยาวชนกับ สิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น ที่เขาอยู่และจะทำต่อเนื่องต่อไป กิจกรรมทั้งหมดที่เล่ามาเราไม่ได้ใช้ organizer เลย แต่ใช้พนักงานภายในและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของเราให้มีส่วนร่วมช่วยกันทำ

เราจะเห็นว่าพนักงานและตัวแทนจำหน่ายมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น จนถึงปัจจุบันเรายังเป็นองค์กรที่ไม่มีสหภาพแรงงาน โดยมีระบบตัวแทนพนักงานและมีการเลือกตั้งทุกปีแทน ยามวิกฤตเศรษฐกิจพนักงานเดินเข้ามาหาผู้บริหารและขอลดเงินเดือนตัวเอง เพื่อขอให้บริษัทไม่เลิกจ้างพนักงานที่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำ ตัวแทนจำหน่ายมียอดการขายลดลง ต้องเลือกยี่ห้อที่จะต้องทำเพื่อขายให้ถึงเป้า แต่โตชิบาก็ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ยี่ห้อที่เขาไม่ทิ้ง พนักงานไม่ได้อยู่กับเราเพราะเงินเดือน เพราะเราไม่เคยให้เงินเดือนที่สูงที่สุด ตัวแทนจำหน่ายไม่ได้ค้าขายกับเราที่ผลกำไร เพราะเราไม่เคยให้กำไรที่มากที่สุด ทุกคนอยู่กับเราเพราะความสัมพันธ์ทางใจเพราะสิ่งที่ดีในชีวิตที่เขาได้มีโอกาสได้ทำ และทำร่วมกับเรา สิ่งที่เราให้เขาทุกคนเหล่านั้นได้มากกว่าเงินก็คือ “ใจ” ใจที่มาจากการได้ทำกิจกรรมของการ “ให้” คืนสู่สังคมร่วมกัน

ทุกวันนี้เราพัฒนาบุคลากรและสร้าง Career Path ของพนักงานได้ จากการได้ค้นพบ “ดวงดาว” ในตัวพนักงานในเวทีกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเพื่อสังคม เราเปิดโอกาสให้เขาพัฒนาความคิด บริหารคน บริหารเวลา บริหารการจัดการ ได้ทำในสิ่งที่เขาไม่อาจสามารถได้ทำในหน้าที่ปรกติ ได้แสดงความสามารถพิเศษที่เขาอาจไม่เคยได้ทำ ทำให้เขาเป็นคนสร้างสรรค์ เปิดกว้าง กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันกับคนหลายแผนก หาทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ทำให้เราได้พนักงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ดิฉันเองก็มีความสุขที่ทำงานหนัก และสามารถทำให้พนักงานเรามีส่วน “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” คนในสังคมไทยได้ ดิฉันดีใจที่ได้เห็นพนักงานโตชิบามีความภูมิใจที่เขาได้ร่วมกันทำหน้าที่พลเมืองที่ดีเหล่านี้เช่นกัน ทุกเช้าที่เรายืนร้องเพลงเคารพธงชาติที่ที่ทำงานของเรา เรารู้ว่ายังมีอีกมากที่เราต้องทำ แต่เราจะไม่ย่อท้อที่จะต้องทำต่อไป สร้างคน สร้างองค์กร สร้างสังคม สร้างชาติ ด้วยมือของพวกเราร่วมกัน

ที่มา : http://newsroom.bangkokbiznews.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *