การปฏิรูประบบราชการต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์

การปฏิรูประบบราชการต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์

สารสนเทศ : ตัวช่วยบ่งชี้อาการของโรคที่มาจากการบริหารที่ไม่ดี ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์
การปฏิรูประบบราชการต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์
แม้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ 2 ฉบับ อันได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จะมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ที่ผ่านมา ทว่าปัญหาความวุ่นวายต่างๆ ที่เป็นผลพวงจากการตัดสินใจยกเครื่องระบบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ของรัฐบาลในครานี้ยังส่อเค้าวุ่นไม่เลิก โดยไม่ใช่เฉพาะแค่ความขัดแย้งภายในสภานิติบัญญัติที่ถึงขั้นแจ้งความดำเนินคดีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือความสมหวัง ผิดหวังต่อเก้าอี้รัฐมนตรีใน 20 กระทรวงเท่านั้น แต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ บรรดาข้าราชการจำนวนหลายแสนคนทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในข่ายเกี่ยวข้องโดยตรง จะต้องตกอยู่ในภาวะสับสนและไม่มั่นใจในความมั่นคงของหน้าที่การงานไปอีกพักใหญ่ และนี่เองที่อาจเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้การปฏิรูประบบราชการครั้งนี้มีปัญหา

เดินหน้าปฏิรูปฯ ข้าราชการพร้อมหรือยัง?
แม้ว่าข้าราชการส่วนใหญ่จะรับรู้ถึงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการมาแต่เริ่มแรก จนกระทั่งมีการประกาศขีดเส้นกำหนดวันเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ก็ตามที แต่ก็มิอาจยืนยันได้ว่าข้าราชการส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างดีพอ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดแรงต้านขึ้นภายใน เนื่องเพราะ การปฏิรูประบบราชการที่จะเกิดขึ้น ทำให้ข้าราชการทุกคนต้องทำงานกันอย่างเต็มที่มากขึ้น เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดตามจุดมุ่งหมายหลักของการปฏิรูประบบราชการ นอกจากนี้ก็จะมีข้าราชการส่วนหนึ่งที่ต้องถูกโอนย้ายสังกัดใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ต้องเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผลกระทบในทางที่ไม่พึงปรารถนาของบรรดาข้าราชการทั้งสิ้น แทบจะหาข้อดีหรือผลในเชิงบวกที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย นั่นเป็นผลลัพธ์ของความไม่รู้ หรือขาดการให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่ข้าราชการทุกคนควรจะได้รับทราบเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาล หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องให้ความสำคัญในอันดับแรกๆ ระบบราชการก็เปรียบเสมือนองค์การขนาดใหญ่องค์การหนึ่ง ซึ่งมีทั้งผู้นำ ผู้ปฏิบัติงาน มีนโยบาย กฎเกณฑ์ และมีคำสั่ง เมื่อใดก็ตามที่ผู้นำองค์การกำหนดนโยบายใหม่ๆ ขึ้นมา แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อพนักงานทั้งองค์การไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งอาจหมายถึงการสับเปลี่ยนโยกย้ายคนในตำแหน่งต่างๆ การต้องทำงานหนักขึ้นของบางแผนก หรือยุบบางแผนกไปรวมกับแผนกอื่น จนกระทั่งถึงการปลดพนักงานออก ในยามนี้ขวัญและกำลังใจของพนักงานทั้งองค์การย่อมอยู่ในสภาพที่สั่นคลอน เพราะเป็นภาวะที่ไม่อาจล่วงรู้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ภาวะดังกล่าวนี้ส่งให้การปฏิบัติงานในหน้าที่หย่อนประสิทธิภาพลง ซึ่งที่สุดแล้วผลร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะตกอยู่กับองค์การ สิ่งที่ควรจะเป็น คือ ผู้นำองค์การต้องชี้แจง ทำความเข้าใจ และให้ความรู้แก่พนักงานให้มากที่สุด ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น และที่สำคัญต้องทำให้พวกเขาเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะก่อให้เกิดสิ่งดีๆ ในชีวิตของพวกเขาอย่างไรบ้าง ซึ่งหากทำได้เช่นนี้ กระแสการต่อต้านจะไม่เกิดขึ้น หรืออาจมีบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยที่รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้ตนเองเสียประโยชน์ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา

การจัดการเชิงกลยุทธ์กุญแจสู่ความสำเร็จ
การประเมินองค์การเพื่อพิจารณามอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ให้ความสำคัญกับเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ว่าเป็นแรงขับที่สำคัญที่จะทำให้องค์การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี มีหลายองค์การที่ไม่ประสบผลสำเร็จทั้งๆ ที่ได้พยายามนำการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) มาใช้แล้วก็ตาม
Robert S.Kaplan และ David P.Norton ได้ให้คำแนะนำที่ดีถึงหลักการที่จะทำให้การดำเนินกลยุทธ์ขององค์การประสบความสำเร็จว่ามี 4 ประการที่สำคัญ คือ
1) แปลงกลยุทธ์ไปสู่ทีมปฏิบัติการต่างๆ หมายถึงการทำความชัดเจนให้เกิดขึ้น โดยการสร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกัน และแต่ละคนต้องรู้เป้าหมายที่ชัดเจนของตนเอง และรู้ว่าตนเองจะต้องทำอะไรบ้าง
2) ปรับองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยการปรับหน่วยย่อยๆ ในองค์การที่มีความแตกต่างกัน ให้กลมกลืนและผนึกเป็นพลังที่เข้มแข็งขึ้น
3) ทำกลยุทธ์ให้เสมือนเป็นงานประจำวันของทุกคน
4) ทำกลยุทธ์ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง โดยการให้ความสำคัญกับการติดตามการดำเนินกลยุทธ์
เมื่อหันกลับมาพิจารณาถึงระบบราชการไทยในฐานะที่เป็นองค์การขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่ที่วางไว้ คือ การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานภายในองค์การเดิม ซึ่งมีจุดอ่อนอยู่ที่ความใหญ่โต เชื่องช้า อุ้ยอ้าย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเห็นได้ว่ายังอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่กลยุทธ์ดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้ ทั้งนี้อุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้น อยู่ที่การขาดการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้ข้าราชการทุกคนทราบถึงหน้าที่และเป้าหมายที่ชัดเจนของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้การปรับหน่วยงานย่อยๆ ในสังกัดให้สามารถผนึกกำลังกันปฏิรูประบบราชการให้สำเร็จได้นั้นเป็นเรื่องยาก ทั้งนี้ยังไม่ได้พิจารณาไปถึงประเด็นของการผลักดันให้เกิดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องอีกต่างหาก
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมารัฐบาลก็เล็งเห็นถึงอุปสรรคเหล่านี้ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการขึ้นมา เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ข้าราชการตลอดประชาชนที่จะเข้ามาติดต่อเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เองก็เตรียมพร้อมที่จะตอบปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ ให้กับบรรดาข้าราชการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ดี และจะมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นหากได้ทำเสียตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชี้ให้เห็นถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านความชัดเจนในเป้าหมายของภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ การได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาผลงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ขณะเดียวกันความมีประสิทธิภาพของระบบใหม่นี้ก็จะทำให้ภาพพจน์ของข้าราชการในสายตาของประชาชนดีขึ้น การชี้ให้เห็นถึงสิ่งพึงปรารถนาเหล่านี้ คือ ส่วนหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยขจัดจุดอ่อนของการปฏิรูประบบราชการที่เป็นอยู่ ซึ่งหากผู้นำสามารถสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นของหน่วยสนับสนุนทั้งหมดให้เกิดขึ้นต่อระบบใหม่นี้ได้ เชื่อแน่ว่าในที่สุดแล้วระบบราชการไทยก็จะเปี่ยมด้วยพลังที่จะการผลักดันภารกิจข้างหน้าให้เดินต่อไปอย่างราบรื่นได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *