การบริหารคนยุคหลังการจัดการความรู้เพื่อสร้างความสุขในการทํางาน (Happy Workplace)

การบริหารคนยุคหลังการจัดการความรู้เพื่อสร้างความสุขในการทํางาน (Happy Workplace) โดย วีระ กุลเพ็ง

ในฉบับที่แล้วผู้เขียนได้อธิบายถึง การบริหารคนให้มีความสอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจใน สภาวะปัจจุบัน ซึ่งองค์การบางแห่งได้ผ่านยุคต่างๆ มาโดยเริ่มตั้งแต่ ยุคเกษตรกรรม ยุค อุตสาหกรรม ยุคสารสนเทศ และยุคการจัดการความรู้ จนกระทั่งมาในขณะนี้เราก้าวเข้าสู่ยุคหลัง การจัดการความรู้ ในฐานะผู้บริหารระดับสูงควรจะมีบทบาทในการบริหารองค์การให้มีความ สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

เมื่อเราเข้าสู่ยุคหลังการจัดการความรู้ นั้นเราเตรียมพร้อมเข้าสู่ สังคมการดูแล เอาใจใส่ การมี ส่วนร่วมช่วยเหลือ และช่วยคิดช่วยทํา ซึ่งกันและกัน เพื่อนําพาสังคมไปสู่การพัฒนายกระดับ คุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้เขียนจะขออธิบายการวางกลยุทธ์ขององค์การให้มี ความสอดคล้องกับสังคมยุคหลังการจัดการความรู้ โดยก่อนวางแผนกลยุทธ์องค์การต้องคํานึงถึง ปัจจัยทั้ง 4 ด้านหลักดังต่อไปนี้

ก่อนวางแผนกลยุทธ์องค์การสิ่งที่ต้องคํานึงถึง 4 ประเด็นหลักคือ
1. โครงส้างองค์การ ผู้บริหารต้องทราบก่อนว่าองค์การของท่านมีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบใด เช่น ลําดับชั้นบังคับบัญชา(Hierarchical) หรือเป็นแบบแบนราบ (Flat Organization) การวางกลยุทธ์ด้านคนจะต้องคํานึงถึงโครงสร้างดังกล่าวด้วยเพื่อให้มีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ลักษณะนิสัย/คำนิยมขององค์การ ผู้บริหารต้องศึกษาค่านิยมหลักขององค์การก่อนว่า คนในองค์การส่วนใหญ่มีคำนิยมขององค์การเป็นแบบใดเช่น ศึกษาพนักงานในเบื้องต้นว่ามีคน เก่าและคนใหม่มากน้อยเท่าใด พื้นฐานของพนักงานส่วนใหญ่เป็นประชากรจากภาคใด เป็นต้น เมื่อทราบพื้นฐานของพนักงานเบื้องต้นแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะได้วางแผนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับคนในองค์การ ซึ่งจะทําให้พนักงานเกิดความรู้สึก ร่วมและมีตั้งใจในการทํางาน ช่วยเหลือองค์การได้มากที่สุด
3. ความสามารถหลักขององค์การ ผู้บริหารโดยเฉพาะสายงานทรัพยากรมนุษย์ต้องวิเคราะห์ พนักงานในองค์การก่อนว่า ทักษะและความสามารถหลักของพนักงานที่จะทําให้บริษัท ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายองค์การได้นั้นมีความสามารถด้านใดบ้าง และจะต้องเติมเต็มในด้านใด จะรับพนักงานด้านใดมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาเสริมความสามารถ หลักขององค์การ เพื่อที่จะให้องค์การบรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจแบบยั่งยืนได้
4. สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ก่อนกําหนดกลยุทธ์ผู้บริหารต้องทราบก่อนว่าสิ่งที่กําหนด แผนลงไปนั้นไปขัดกับ ชุมชนใกล้เคียงหรือไม่หรือสอดรับกับนโยบายชุมชนหรือเปล่า เช่น นโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.) นโยบายของเทศบาลตําบล/เมือง เป็นต้น
เมื่อผู้บริหารระดับสูงได้กําหนดกลยุทธ์หลักขององค์การ โดยคํานึงถึง 4 ประเด็นหลัก ที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้เขียนจะขออธิบายเพิ่มเติมในขั้นต่อไปว่าในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้าน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะนําเอากลยุทธ์หลักที่ผู้บริหารระดับสูงที่ได้วางไว้แล้วนั้น นํามาวางแผนด้านคนอย่างไร เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกําลังพล ในด้านความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างเหมาะสมเพียงพอทันต่อความต้องการขององค์การได้ ซึ่งผู้เขียนจะขอแนะนําการกําหนดหน้าที่งานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้มีสอดคล้องกับยุคหลังการจัดการความรู้เสียก่อนดังนี้

การกําหนดหน้าที่งานของด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะเห็นได้ว่าองค์การส่วนใหญ่มักจะแบ่งเป็น HRM และ HRD ผู้เขียนจะไม่ขอกล่าวลงใน รายละเอียดมากนะ แต่จะมาเพิ่มที่ องค์การยุคหลังการจัดการความรู้จะต้องมีฟังชั่นงานของ Human Resource Environment (HRE) ซึ่งจะประกอบไปด้วยงานหลักๆที่ จะต้องมีความรับผิดชอบ เช่น จริยธรรมการดําเนินธุรกิจขององค์การ คุณภาพชีวิตของ พนักงาน และบรรษัทภิบาล โดยทั้ง 3 ฟังชั่นงานหลักของทางด้าน HR จะต้องเตรียมการ วางแผนด้านคนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักขององค์การ สําหรับในฟังชั่นงานการ
บริหารคนได้มุ่งเน้นที่จะให้พนักงานมีความสุขในการทํางาน (Happy Workplace) โดยการสร้างระบบการบริหารให้องค์การมีสถานที่ทํางานที่ปลอดภัย มีการจ่ายค่าตอบแทน ที่มีความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบพนักงานและมีหัวหน้าดูแลเอาใจใส่ลูกน้องอย่างเที่ยงธรรม เมื่อลูกน้องมีปัญหาในงานสามารถให้คําปรึกษาแก่ลูกน้องได้ ไม่ปล่อยให้น้องได้ไปเผชิญ กับภาระงานที่หนักเพียงลําพังคนเดียว ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ ความเครียดในการทํางาน ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทางกายและจิตใจตามมา และส่งผลต่องานในหน้าที่อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ องค์การจึงต้องวางแผนกลยุทธ์ โดยเน้นภาระกิจสําคัญดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

เมื่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ทําการวางแผนกลยุทธ์ด้านคน ทั้ง 3 ฟังชั่นงานหลักให้มี ความครอบคลุมทั้ง สามด้าน เช่น องค์การที่มีผลิตภาพ องค์การที่มีความยืดหยุ่น และ องค์การที่มีชีวิตวชีวา ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ด้านคนที่มีความสอดคล้องกับยุคหลังการจัดการ ความรู้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่ากองค์การในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ จะสร้าง องค์การอย่างไร ให้เป็นองค์การที่มีชีวิตชีวา พนักงานมีความรู้สึกที่ดี มีความสุขในการ ทํางาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และผลที่ตามมาคือ พนักงานเกิดความรู้สึกรักองค์การโดยไม่อยาก ออกไปอยู่ที่องค์การอื่น ถึงแม้ว่าที่อื่นจะมีการจ้างด้วยคำตอบแทนที่จํานวนสูงกว่าก็ตาม

ที่มา : www.hrcenter.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *