การจูงใจ (Motivation)

การจูงใจ (Motivation)

 
ู่      ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของงานคือการรู้วิธีจูงใจคนให้ทำงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละศิลปะในการจูงใจขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำ และผู้บริหาร การรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของลูกน้องก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำ มาพิจารณาเสมอก่อนมอบหมายให้ไปทำงาน หากมอบหมายผิดคนย่อมส่งผลให้งานล้มเหลว เมื่อเลือกคนได้แล้วจะทำอย่างไรที่เขาจะทุ่มเทศักยภาพของเขาให้กับการทำงานได้เต็มที่เป็นเรื่องท้าทายความสามารถของผู้บริหารอย่างยิ่ง ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ปัจจัยอะไรที่จะสามารถจูงใจคนประเภทไหนจึงจะได้ผล

      โดยทั่วไปความต้องการของมนุษย์ตามความหมายของMaslow The hiarichy of need มีลำดับขั้นคือ ขั้นต้น คือ การยังชีพเพื่อความอยู่รอด(Survive) ต่อมาคือความปลอดภัยและมั่นคง(Secure) ต่อมาคือการเป็นที่ยอมรับของสังคม(Social Acceptance) ต่อมาคือชื่อเสียงเกียรติยศ(Honor,Dignity) และขั้นสุดท้ายคือการเป็นตัวตนของตัวเอง(Self Actualization)

 

      นิสัยแต่ละคนมีความแตกต่างในความต้องการ ดังนั้นผู้บริหารต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคน และถูกกาละเทศะจึงจะได้ผล การสร้างอิทธิพล(Influence)ต่อคนเพื่อผลของงาน สามารถใช้ทั้งด้านบวก(Positive Reinforcement) และด้านลบ(Negative Reinforcement)ขึ้นกับลักษณะของบุคคลนั้น

       • คนมักได้ ต้องใช้ ผลประโยชน์ตอบแทน
       • คนรับผิดชอบ ต้องใช้ หน้าที่ และให้ความอิสระ
       • คนปลิ้นปล้อน ต้องใช้กฎระเบียบ
       • คนเก่ง ต้องใช้การให้ความสำคัญ
       • คนขยัน ต้องใช้ การชมเชย
       • คนโง่ ต้องใช้ การให้ สิ่งยึดติด
       • คนชอบนำ ต้องใช้ความเป็นเป็นทีม
       • คนอยากได้หน้า ต้องใช้ การยอมรับ
       • คนอาภัพ ต้องใช้ ความสงสาร
       • คนเกียจคร้าน ต้องใช้ การลงโทษ
       • คนตรง ต้องใช้ เหตุผลและความยุติธรรม
       • คนโลเล ต้องใช้ คำสั่งที่ชัดเจน
       • คนนอกคอก ต้องใช้ การติดตาม
       • คนค้าความ ดีแต่พูด ต้องถามหาข้อสรุป
       • คนแข็งกร้าว ต้องใช้ ความนิ่ง สุขุมนุ่มนวลสยบ
       • คนสับปรับ ต้องรีบ จับให้ทันก่อนหันไปเรื่องอื่น
       • คนอ่อนแอ ต้องใช้ ความเข้มแข็งปกป้อง
       • คนอ่อนไหวง่ายต้องทำใจถ้อยทีถ้อยอาศัย
       • คนจัญไร ต้องไล่ออกประการเดียว

      ผู้นำที่พยายามสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่น อย่าลืมที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองด้วย หาไม่แล้วการมุ่งแต่จูงใจผู้อื่นจะเป็นไปด้วยความเฉื่อยชา ไม่มีประสิทธิภาพ เปรียบได้กับ“เครื่องจักรที่ไม่ดีจะผลิตสินค้าคุณภาพ ดีได้อย่างไร”

 
ที่มา : น.พ.สมชัย ตั้งพร้อมพันธ์
http://get.ksbrhospital.com/
 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *