การจัดค่าระดับไอคิว

การจัดค่าระดับไอคิว

ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยเรื่องหนึ่งในรัฐแม็ซซาชูเสท สหรัฐอเมริกาที่ศึกษาความสัมพันธ์ของไอคิวกับความสำเร็จในชีวิต โดยติดตามเก็บข้อมูลจากเด็ก 450 คน นานถึง 40 ปี พบว่าไอคิวมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับความสามารถในการทำงานได้ดีหรือกับการดำเนินชีวิต และพบว่าปัจจัยที่สามารถจะทำนายถึงความสำเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิตได้ดีกว่ากลับเป็นความสามารถด้านต่างๆ ในวัยเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอคิว เช่น ความสามารถในการจัดการกับความผิดหวัง การควบคุมอารมณ์และการเข้าบุคคลอื่นได้ดี

ตัวอย่างงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งคือการติดตามเก็บข้อมูลจากผู้ที่จบปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ 80 คน ตั้งแต่ตอนที่ยังศึกษาอยู่ไปจนถึงบั้นปลายชีวิตในวัย 70 ปี พบว่าความสามารถทางด้านอารมณ์และสังคม มีส่วนทำให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพและมีชื่อเสียงมากกว่าความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหรือไอคิวถึง 4 เท่า

การจัดค่าระดับไอคิว

  ฉลาดมาก (very superior) 130 ขึ้นไป
ฉลาด (superior) 120-129
สูงกว่าปกติ (bright normal) 110-119
ปกติ (normal) 90-109
ต่ำกว่าปกติ (dull normal) 80-89
คาบเส้น (borderline) 70-79
ปัญญาอ่อน (mental retardation) ต่ำกว่า 70

 

 

แหล่งอ้างอิง :
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.  คู่มือความฉลาดทางอารมณ์.  กรุงเทพฯ: ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต, 2545.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *