การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนเธอร์แลนด์

การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนเธอร์แลนด์

 

โดย ผศ.ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
         อุตสาหกรรมก่อสร้างเกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งที่หลากหลาย ทีมงานในการก่อสร้างที่หลากหลาย โดยทีมงานในการออกแบบ การก่อสร้าง ผู้รับเหมา ต่างคนต่างทำกิจกรรมของตนเอง ซึ่งไม่ได้มีการสื่อสารหรือประสานงานที่ชัดเจน ซึ่งพบว่า 40% ของต้นทุนในการก่อสร้างของประเทศเนเธอร์แลนด์ เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารประสานงานกัน
         การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ EDI (Electronic Data Interchange กับเทคโนโลยีแบบ PDI (Product Data Inter change) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารระหว่างองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพได้ โดยที่ EDI จะใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหาร เช่น คำสั่งซื้อ หรือใบเรียกเก็บเงินในขณะที่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ข้อกำหนด และแบบจะใช้ PDI เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้มีส่วนร่วมสำคัญในโซ่อุปทานวัสดุก่อสร้าง ประกอบไปด้วยผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้ค้าส่ง และผู้รับเหมา
การเชื่อมโยงระหว่างผู้รับเหมาและผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง
         คุณลักษณะของการไหลของสินค้าและข้อมูลระหว่างผู้รับเหมาและผู้ผลิตสินค้า มีดังนี้
              – มีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตั้งรหัสได้ยาก
              – มีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ตั้งรหัสได้ง่าย
              – ทำความสัมพันธ์โดยจัดทำสัญญาซื้อขายในระยะยาว
             – มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยข้อความสั้นๆ จำนวนมาก
          ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเหมาะที่จะใช้ EDI ระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าส่ง นอกจากนี้ การรวมศูนย์กลางของการกระจายสินค้าหรือคลังสินค้าเป็นการพัฒนาที่สำคัญในโซ่อุปทานของวัสดุก่อสร้าง และสามารถใช้ EDI ในการบริหารได้ โดยที่ผู้ค้าส่งวัสดุก่อสร้างหลายรายได้มีการรวมตัวกันและสร้างระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังร่วมกัน
          ดังนั้นผู้ค้าปลีกรายย่อยจะได้รับการจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้เกิดสัญญาการจัดซื้อในระยะยาวระหว่างผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และผู้ค้าส่งวัสดุก่อสร้างรายใหญ่

การเชื่อมโยงระหว่างผู้รับเหมาและผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง
         คุณลักษณะของการไหลของสินค้าและข้อมูลระหว่างผู้รับเหมาและผู้ผลิตสินค้ามีดังนี้
              – มีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตั้งรหัสได้ยาก
              – มีขอบเขตขององค์กรระหว่างกัน
              – ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
          คุณลักษณะดังกล่าวทำให้การใช้ระบบ EDI เป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสินค้ามีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยมากเกิดขึ้นในอาคารที่มีการออกแบบพิเศษ ต้องสั่งทำเป็นกรณีพิเศษ และมีปริมาณของการผลิตที่ไม่แน่นอนทำให้การจัดซื้อวางแผนลำบาก เทคโนโลยี EDI และ PDI  ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง มากนัก เนื่องจากในประเทศเนเธอร์แลนด์อุตสาหกรรมก่อสร้างจะเน้นไปที่การก่อสร้างของโครงการจากภาครัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งรัฐบาลเป็นทั้งลูกค้าผู้ดูแลกฎหมายและเป็นผู้จัดการโครงการ ส่งผลให้ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างมุ่งเน้นการผลิตเพื่อตอบสนองภาครัฐ มากกว่ากลุ่มลูกค้าทั่วไป ส่งผลให้โอกาสในการพัฒนาธุรกิจและการแข่งขันภาคธุรกิจในการสร้างความแตกต่างให้สินค้ามีน้อย
          อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้พยายามลดบทบาทของตนเองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อโปรดโอกาสให้อุตสาหกรรมก่อสร้างพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น และกลุ่มผู้บริโภคมีโอกาสเข้ามากำหนดทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมก่อสร้างได้มากขึ้น เช่น มีวัสดุก่อสร้างที่หลากหลายมากขึ้น
          การลดต้นทุนการดำเนินงานโดยการพัฒนาเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างผ่านระบบ EDI ซึ่งอำนวยความสะดวกให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นไปได้มากขึ้นสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้
          เครือข่ายโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนร่วมต่างๆ เช่น นักออกแบบ วิศวกร ผู้รับเหมา และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ  ต้นทุนการตรวจสอบมีแนวโน้มต่ำลงและง่ายในการบังคับใช้ในสัญญา
         เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการแปลงการเปลี่ยนแปลงในแบบเป็นการก่อสร้างและการผลิตได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และปรับแบบให้มีประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น ทำให้การก่อสร้างอาคารใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนทำได้ดีขึ้น
ที่มา: งานวิจัยเรื่อง “Preconditions and dynamics of logistics networks in the Dutch building industry” โดย Hans Voordijk ในวารสาร Supply Chain Management: An International Journal ฉบับที่ 4 เล่มที่ 3 ปี 1999 หน้า 145-154.

 

ที่มา LogisticsDigest http://www.logisticsdigest.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *