การควบคุมการทำงานของสมอง

การควบคุมการทำงานของสมอง
สมองมีหน้าที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรู้สึกทั้งหมด และควบคุมการทำงานของร่างกาย
สมองของคนเรามี 2 ซีก คือ ซีกซ้ายและซีกขวา ในสมองแต่ละส่วนจะทำหน้าที่แตกต่างกันไป การทำงานของสมองนั้น สมองซีกซ้ายจะควบคุมการทำงานของร่างกายซีกขวา โดยทำหน้าที่ในส่วนของการตัดสินใจ การใช้เหตุผล ส่วนสมองซีกขวาจะควบคุมการทำงานของร่างกายซีกซ้าย โดยทำหน้าที่ในส่วนของการสร้างสรรค์ ความสามารถของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกันนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการฝึกฝน การเรียนรู้ และการพัฒนาของสมองทั้งสองซีกในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน
การที่คนเรามีความถนัดไม่เหมือนกัน อาจเกิดจากการเจริญเติบโตของสมองทั้งสองซีกไม่เท่ากัน บางคนจึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องคำนวณ แต่บางคนก็เชี่ยวชาญในการเต้น ความสามารถที่แตกต่างกันเหล่านี้ อาจเนื่องมาจากการพัฒนาของสมองไม่เท่ากันก็ได้
แม้สมองจะทำงานต่างกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สมองทั้ง 2 ซีก จะทำงานเชื่อมโยงไปพร้อมกัน ในแทบทุกกิจกรรมทางการคิด โดยการคิดสลับกันไปมา ในการควบคุมการเคลื่อนไหว การพูด การรับรส สมองทั้ง 2 ซีกของร่างกายจะทำงานไปพร้อม ๆ กันและ จะประสานงานกันเป็นอย่างดี ดังนั้นสมองทั้งสองซีก จะต้องทำงานคู่กันเสมอ แม้ว่าบางช่วงสมองซีกใดซีกหนึ่งจะทำงานมากกว่าก็ตาม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *